imagesfw3s.png

Frogner transformatorstasjon ble satt på drift i 1973 og er et sentralt knutepunkt i Statnetts hovedstrømnett. Stasjonen forsyner store deler av Viken og Oslo med strøm.

Det forventes forbruksvekst i området, og vi trenger å øke kapasiteten. Det er derfor behov for å fornye, og til dels utvide, stasjonen for å sikre fortsatt trygg strømforsyning og håndtere fremtidens krav til grønn energi og elektrifisering.

I utredningsfasen og i arbeidet med konsesjonssøknaden har Statnett hatt dialog med berørte parter i området. Vi har vurdert flere mulige alternative løsninger, både nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon til å rehabilitere og utvide Frogner transformatorstasjon. Les mer her. 

Arbeidene startet opp i desember 2023. 

Frogner transformatorstasjon er en del av Områdeplan Oslo, Akershus og Østfold som beskriver en trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i området.