Transformatorstasjon

Frogner transformatorstasjon ble satt på drift i 1973 og er et sentralt knutepunkt i Statnetts hovedstrømnett. Stasjonen forsyner store deler av Viken og Oslo med strøm.

Det forventes forbruksvekst i området, og vi trenger å øke kapasiteten. Det er derfor behov for å fornye, og til dels utvide, stasjonen for å sikre fortsatt trygg strømforsyning og håndtere fremtidens krav til elektrifisering.

I utredningsfasen og i arbeidet med konsesjonssøknaden har Statnett dialog med berørte parter i området. Vi har vurdert flere mulige alternative løsninger, både nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Anbefalt alternativ vil bli beskrevet nærmere i konsesjonssøknaden som etter planen vil oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innen utgangen av 2021.