I tråd med Statnetts langsiktige områdeplan for Oslo-regionen, arbeides det med å fornye og forsterke hele nettet til 420 kV. Fornyelsen av Frogner stasjon er et viktig tiltak i dette arbeidet. Statnett planlegger også å sende melding for ny 420 kV-ledning mellom Fåberg og Oslo, samt å videreutvikle nettet mellom Ulven og Frogner transformatorstasjoner. Vi er i gang med å bygge både forbindelser og transformatorstasjoner i Oslo by og har flere tiltak til konsesjonsbehandling hos myndighetene.

- Fornyelsen av Frogner stasjon er et viktig bidrag i det grønne taktskiftet som vi allerede står midt oppi. Vi er tydelige på at tempoet i nettutviklingen vår må økes for å sikre at nettet er rustet for forventet forbruksvekst. Nok kapasitet i nettet er en forutsetning for fremtidig bærekraftig verdiskapning, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett i Statnett.

Frogner er blant Statnetts største transformatorstasjoner og ble satt i drift i 1973. Den er et sentralt knutepunkt i Statnetts hovedstrømnett og forsyner store deler av Viken og Oslo med strøm. I tillegg til oppgradering vil stasjonen klargjøres for fremtidig 420 kV spenningsoppgradering, samt at regionalnettet kan oppgraderes til 132 kV. Statnett og Elvia, som eier regionalnettet, samarbeider tett om prosjektet.


Dette betyr byggearbeidene

Statnett planlegger å rehabilitere store deler av stasjonen. I tillegg vil anlegget utvides noe, og Statnett er i dialog med grunneiere der det er nødvendig. Det er lagt stor vekt på å minimere landskapsinngrepet.

Byggearbeidene vil pågå mens stasjonen er i drift. Oppstart er avhengig av konsesjonsbehandlingen, men planlagt i løpet av 2023. Byggetiden er estimert til ca. 6 år. Den nye transformatorstasjonen planlegges å være ferdigstilt i 2029.

- I byggefasen vil det bli noe støy fra anleggsarbeid og -trafikk, og det vil kunne være til sjenanse for de nærmeste naboene. Det er imidlertid et mål at byggingen skal få minimale konsekvenser for omgivelsene, sier Ingrid Egeberg, prosjektleder i Statnett.

 

For mer informasjon om prosjektet klikk her