Tegnet illustrasjon av transformatorstasjon på Tegneby

Det er behov for å erstatte eksisterende Tegneby transformatorstasjon (420 kV-anlegg). Dette er viktig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i området. 

Det er samtidig behov for å tilrettelegge areal for en fremtidig fornyelse av eksisterende 300kV-anlegg.

Statnett har etter langt tids utredning valgt område for plassering av ny transformatorstasjon.  Stasjonens nye navn er Langerud.

Statnett sendte konsesjonssøknad om ny stasjon til NVE i mars 2022. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) behandler søknaden før de fatter et vedtak.