Tegnet illustrasjon av transformatorstasjon på Tegneby

Det er behov for å erstatte eksisterende Tegneby transformatorstasjon (420 kV-anlegg). Dette er viktig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i området. 

Det er samtidig behov for å tilrettelegge areal for en fremtidig fornyelse av eksisterende 300kV-anlegg.

Statnett har etter langt tids utredning valgt område for plassering av ny transformatorstasjon.  Stasjonens nye navn er Langerud transformatorstasjon.

Statnett skal etter planen sende en konsesjonssøknad om ny stasjon til NVE innen utgangen av 2021. NVE vil deretter behandle søknaden før de fatter et vedtak.