Den nye stasjonen får navnet Langerud og vil erstatte eksisterende Tegneby transformatorstasjon.

For å jobbe mer helhetlig med kraftsystemplanlegging utarbeider Statnett egne områdeplaner. De beskriver behovet for konkrete system-, markeds- og anleggstiltak innenfor ett geografisk område. En første versjon av områdeplanen for Oslo og Østfold, der nye Langerud transformatorstasjon inngår, vil etter planen komme i 2022.

- Det grønne skiftet skyter fart. Det krever tilgang til kraft, samtidig som vi skal sikre trygg kraftforsyning for alle. Et robust kraftnett er en viktig forutsetning for dette, og nye Langerud transformatorstasjon er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett i Statnett.

I sin søknad til NVE ønsker Statnett å erstatte dagens 420 kV-koblingsanlegg i Tegneby med ny stasjon på Langerud og samtidig inkludere tiltak som tilrettelegger for fremtidig utvidelse. På sikt er målet å fase ut alle Statnetts anlegg på 300 kV til fordel for 420 kV, som er øverste spenningsnivå i det sentrale strømnettet. Statnett søkt NVE om å sanere Tegneby transformatorstasjon når dette skjer og Langerud transformatorstasjon er satt på drift.

 

Bakgrunn for søknaden
Tegneby transformatorstasjon er et sentralt knutepunkt i kraftsystemet og har også utveksling mot Sverige. Den har over tid vært preget av tekniske utfordringer og gjentatte feil, noe som har redusert forsyningssikkerheten i Oslo-området. Anlegget er derfor modent for fornyelse.

- Den nye stasjonen vil bli bygget i et skogområde ca 700 meter sørøst for Tegneby transformatorstasjon. Langerud blir et nytt luftisolert anlegg med et kontrollbygg på ca. 400 kvm og et nytt lager/garasjebygg på ca. 120 kvm, forteller Torild Smalberget, prosjektleder i Statnett.

Den nye transformatorstasjonen vil etter planen stå ferdig 2-3 år etter at konsesjon er gitt.

– Vi har som mål at byggingen skal få minimale konsekvenser for omgivelsene, og vi ønsker god dialog med grunneiere, naboer og andre berørte parter før og under bygging av anlegget, avslutter Smalberget.