Orkdal transformatorstasjon sett ovenfra

 

Kontrollanlegget i Orkdal er et eldre anlegg fra 1980 med behov for oppgradering for å oppfylle dagens krav.

Statnett søker også om å spenningsoppgradere stasjonen fra 300 kV til 420 kV. Dette vil innebære å bygge et helt nytt apparatanlegg, nye transformatorsjakter og lager/garasje. Statnett søker også om å gjøre oppgraderinger i eksisterende 132 kV-anlegg. Dette vil medføre at innføringen fra 300 kV-ledningen mellom Klæbu og Aura ikke lenger føres inn til stasjonen. Den vil erstattes av 420 kV-ledningen mellom Klæbu og Surna, som i dag passerer stasjonen.

Utvidelsen av stasjonen er planlagt på dyrka mark rett nord for eksisterende stasjonsområde. Statnett vil ta vare på matjorda og flytte den til et nytt område i kommunen. Stasjonen vil bli godt synlig for de som bor i nærheten, og anleggsarbeidene vil gi en del forstyrrelser. Statnett vil i dialog med grunneiere, naboer og kommune se på tiltak for å redusere ulempene.

NVE har tatt saken til behandling og vil vurdere om det er behov for ytterligere utredninger før de tar en beslutning. NVE vil også vurdere om det skal knyttes vilkår til konsesjonsvedtaket. Alle berørte parter med klagerett har anledning til å påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet (OED).