For å nå ambisjonen prioriterer vi følgende områder i vår miljø- og klimastrategi:

  • Opprettholde ledende arbeid med å redusere negative konsekvenser på naturmangfold og landskapsverdier.
  • Redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet, innkjøp og tjenester.

Områdene er valgt ut basert på analyser av vår miljøpåvirkning og kartlagt miljø- og klimarisiko.

Vår miljøpolicy

Å ta miljøhensyn inngår som en viktig del av vårt praktiske arbeid. Vår miljøpolicy fokuserer på at vi tar et helhetlig miljøansvar i planlegging, utbygging og drift av våre anlegg. Miljøpolicyen er en del av Statnetts HMS-policy og består av fire punkter:

  • Statnett skal være en kunnskapsbasert premissgiver og en effektiv tilrettelegger for økt bruk av fornybar energi som erstatning for fossile energibærere. Vi skal bidra til å redusere klimarisiko i kraftsektoren.
  • Statnett skal bruke livsløpsvurderinger i planlegging av nye anlegg og vektlegge miljø- og klimahensyn på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger.
  • Statnett skal redusere miljø- og klimamessige ulemper ved utbygging og drift av våre anlegg og kontorer. Vi skal stille høye miljøkrav til våre leverandører.
  • Statnett skal møte myndigheter og berørte parter med respekt og god miljøkompetanse. Miljøpraksisen skal være transparent ved at miljøvurderinger og –prestasjon skal dokumenteres og kommuniseres åpent.
  • Statnett skal sikre samsvar med gjeldende lovkrav og føringer