Miljøhensyn i prosjektplanlegging

I planlegging av nye anlegg har vi et spesielt fokus på å bevare truede og sårbare arter, og vernede områder. Før vi søker konsesjon, utredes omfang og konsekvens for natur og biologisk mangfold av ulike alternative løsninger. I tillegg vurderer vi om behovet for ny overføringskapasitet kan løses med begrenset bruk av nye naturområder. En del av strategien er alltid å vurdere om bedre utnyttelse av eksisterende kraftanlegg kan løse behovet.

Vi søker også alltid løsninger som gir god estetisk tilpasning til omgivelsene. Ved å bruke laserscanning og tredimensjonal modellering av terrenget, kan vi velge ledningstraseer som tar hensyn til landskapets form og karakter. Enkelte strekninger kan i tillegg kreve tiltak for å minimere synlighet. Det kan være blant annet kamuflering av liner, master og isolatorer.  

Miljøhensyn i byggefase

I byggefasen følges miljøhensyn opp gjennom miljøkrav til entreprenører og kontroller. Vi har blant annet utarbeidet en veileder for terrenghåndtering, som du finner i dokumentlisten lenger ned på denne siden.

I store utbyggingsprosjekter lager vi en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) som beskriver miljøhensyn og avbøtende tiltak. Miljøhensynene avhenger av områdene vi bygger i. I tettbygde strøk iverksetter vi tiltak for å blant annet redusere støy og sikre myke trafikanter. I naturområder retter vi tiltakene mot å sikre blant annet naturmangfold, vernede områder og kulturminner. Dette kan være restriksjoner på anleggsvirksomhet i særlig sårbare perioder, for eksempel i hekketider for truede og sårbare fuglearter og kalvingsperioder for villrein. For å redusere påvirkning på viktige naturområder stilles det krav til blant annet begrenset hogst og begrenset eller ingen bakketransport.

Krav i både konsesjon og MTA-plan følges opp av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) blant annet gjennom tilsyn i anleggsfasen og etter ferdigstillelse.

Miljøkrav videreføres fra plan- og byggefase til driftsfasen, der krav og plikter følges opp via Statnetts styringssystem.