Utfordringen 

Fremtidens kraftsystem er annerledes enn det vi kjenner i dag. Siden 1990 har vi sett starten på et grønt kraftsystem, og overgangen til et fossilfritt energisystem vil prege de neste tiårene. For å kunne forstå de store og raske endringene i energisystemet, er det viktig å finne ut hvordan hver del av systemet oppfører seg. Å kunne forutse kraftsystemet er nødvendig for å sikre sikker drift og ta riktige investeringsbeslutninger for fremtiden 

nordisk sammenheng betyr dette at modellene som utvikles må kunne “forstå” vannkraften. Vannkraft har stor verdi, men drivstoffet – vannet – er gratis. I kraftverk med magasin kan vannet lagres eller produseres. Fornybare ressurser som eksempelvis vind og sol trengs for at energisystemet skal bli utslippsfri. Da disse energikildene ikke kan styres på samme måte som termiske kraftverk, er det behov for nye kilder til fleksibilitet. Slik fleksibilitet er derimot vanskelig å modellere.  

Prosjektet 

Statnett har tidligere utviklet en modell for kraftmarkedet (FanSi) hvorav prosjektet Rakett er en videreutvikling av denne. Rakett skal undersøke og verifisere teknikker for å dele opp optimaliseringen som skjer i modellen inn i mindre biter. Dette skal redusere beregningstiden slik at man oppnår en raskere variant av FanSi-modellen.  

Målet 

Målet er å kunne redusere beregningstiden og gjøre modellen anvendbar i bransjen. En bedre modell vil gjøre at Statnett kan ta bedre beslutninger om transmisjonsnettet, og produsentene og andre kan ta bedre beslutninger om kraftverk, forbruk og andre forhold knyttet til kraftsystemet. Bedre beslutninger gir mer effektiv utnyttelse av energisystemet, og det kommer hele samfunnet til gode.  

 

Prosjektdeltakere

  • Statnett 
  • Sintef Energi 
  • Statkraft Energi 
  • NVE 

Finansiering 

  • Norges Forskningsråd 
  • Statnett  
  • Statkraft 
  • NVE