Hvilke endringer er søknadspliktige?

Systemansvarlig har laget en veileder som angir hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14. Veilederen gjelder både for anlegg i regional- og transmisjonsnett og for produksjonsanlegg i distribusjonsnett. Systemansvarliges 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' lister opp de tiltak systemansvarlig anser har betydning for funksjonaliteten i kraftsystemet, og som systemansvarlig derfor skal informeres om og fatte vedtak for. Veilederen finner du i dokumentlisten nederst på siden. Er du i tvil – ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no.

Hvilke funksjonskrav legges til grunn?

Funksjonskravene som systemansvarlig legger til grunn  er beskrevet i Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF). Veilederen er et vedlegg til retningslinjene for fos § 14. Systemansvarlig legger de veiledende kravene i NVF til grunn for vurderingene i vedtakene som fattes. NVF beskriver funksjonskravene for nettanlegg, forbruksanlegg, HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I tillegg gir NVF også veiledning om krav til vern iht. fos § 20, samt krav til feilskrivere og pendlingsregistratorer iht. fos § 18.

Overgangsperiode mellom FIKS 2012 og NVF

Nye retningslinjer og NVF ble gjort gjeldende fra 1.7.2020, men det har i en overgangsperiode vært unntak for anlegg hvor planlegging i henhold til FIKS 2012 var påbegynt. Denne overgangsordningen gjaldt frem til 31.12.2020 og er dermed utløpt.

Når skal jeg søke?

Søknaden skal sendes i god tid før idriftsettelse - se retningslinjene for fos § 14 - slik at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette for at funksjonskrav, som fastsettes i vedtak, kan bli ivaretatt og etterleves samfunnsmessig rasjonelt, og for å unngå unødvendig fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt. Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal avklares med systemansvarlig gjennom søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for avklaring av behovsprøvede krav.

I praksis betyr dette at søknad må sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt (eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn søknad skal også tilpasses en behandlingstid på 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon er mottatt.

Slik søker du

Januar 2021 lanserte systemansvarlig en ny modul Kraftsystemfunksjonalitet i Fosweb, som legger til rette for innsending av søknad om funksjonalitet på en sikker og effektiv måte. Prosessen for innsending og behandling av søknader i Fosweb er oppsummert i figuren under og detaljert i egne avsnitt for søknader om anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnett, og for produksjonanlegg i distribusjonsnettet.

Figur 1

Prosess for innsending og behandling av søknad om funksjonalitet (fos § 14)

Tilgang til Fosweb

Før første gangs bruk av Fosweb må du kontakte Fosweb administrator i ditt selskap for å få opprettet bruker med tilgang til modulen Kraftsystemfunksjonalitet. Dersom ditt selskap ikke har brukere i Fosweb fra før, kontakt systemansvarlig på fos@statnett.no for oppsett av brukere. Les mer om brukeradministrasjon og tilgangsstyring i plussmenyen for spørsmål og svar lenger ned på siden.

Anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett (fos § 14 første ledd)

Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett skal oversendes systemansvarlig via Fosweb i egne maler som finnes vedlagt retningslinjene.

Malene er differensiert basert på type tiltak; nettanlegg, forbruksanlegg og HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I malene angis hvilken informasjon systemansvarlig har behov for fra konsesjonær og hvilke krav eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes.

Utfylt søknadsmal og ev. vedlegg lastes opp i Fosweb i den nye modulen for Kraftsystemfunksjonalitet. Før første gangs bruk må ditt selskaps lokale kundeadministrator gi din bruker tilgang til modulen Kraftsystemfunksjonalitet. Dersom ditt selskap ikke har brukere i Fosweb fra før, kontakt systemansvarlig på fos@statnett.no for oppsett av brukere. Les mer om brukeradministrasjon og tilgangsstyring i plussmenyen for spørsmål og svar under.

I Fosweb Kraftsystemfunksjonalitet vil du finne en oversikt over ditt selskaps utkast, innsendte søknader og mottatte vedtak. Du vil også finne de vedtakene ditt selskap har mottatt i kopi dersom selskapet har vært berørt av en annen konsesjonærs tiltak. Ved opprettelse av ny søknad oppgis navn på tiltak og utfylt søknadsmal og medfølgende vedlegg lastes opp. Følg instruksjonene i dialogboksen i Fosweb. Det er mulig å lagre et utkast for å fortsette senere, men merk at søknaden ikke vil være tilgjengelig for systemansvarlig før "Send inn" er valgt i dialogboksen for søknaden. Først når søknaden er sendt inn og har fått status "Søknad mottatt" i Fosweb kan systemansvarlig starte saksbehandlingen.

Etter innsending er det ikke mulig å redigere allerede innsendte dokumenter, men så lenge saken din er under behandling er det alltid mulig å sende oppdatert Informasjon/dokumentasjon. Finn den aktuelle søknaden i listen over aktive saker i Fosweb, last opp ett eller flere dokumenter innenfor riktig(e) kategori(er) og send inn på nytt. Dersom saken din har status "Avsluttet" og det ikke lenger er mulig å laste opp dokumenter, kontakt din saksbehandler eller fos@statnett.no for å få åpnet saken igjen. Ved ytterlige spørsmål eller tekniske problemer knyttet til Fosweb, kontakt oss på fos@statnett.no.

Det vil i en overgangsperiode være mulig å sende søknad om funksjonalitet til systemansvarlig per epost. Denne løsningen skal fases ut og systemansvarlig oppfordrer til å benytte Foswebløsningen av hensyn til informasjonssikkerhet og de øvrige tilleggsgevinster løsningen gir. Utfylt søknadsmal og tilhørende vedlegg vil ofte være av kraftsensitiv karakter. Med personlig, tofaktor innlogging i Fosweb tilrettelegger systemansvarlig for tilstrekkelig beskyttelse av kraftsensitiv informasjon. Ved bruk av Fosweb for innsending vil også vedtaket tilgjengeliggjøres, og gjenfinnes når som helst, i selskapet oversikt over mottatte vedtak i Fosweb. Dersom søker likevel ikke ønsker å benytte Fosweb er søker selv ansvarlig for at innholdet i oversendelsen til systemansvarlig er tilstrekkelig beskyttet (jf. kraftberedskapsforskriften).

Ved spørsmål knyttet til innsendingsmetode, ta kontakt med oss via fos@statnett.no.

Veiledninger og søknadsmaler finner du i dokumentlisten nedenfor.

 

Produksjonsanlegg i distribusjonsnettet (fos § 14 annet ledd)

Områdekonsesjonær skal informere om tiltak de anser har vesentlig betydning for driften av regional- eller transmisjonsnettet. Informasjon sendes til systemansvarlig som brev eller per epost til firmapost@statnett.no. Områdekonsesjonær skal angi sin vurdering av tiltakets betydning for overliggende nett og behov for funksjonsegenskaper. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.

Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om tiltak så snart de har tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det er av vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet.

Dersom systemansvarlig anser at tiltaket er av vesentlig betydning vil systemansvarlig etterspørre søknad fra tiltakshaver og informere områdekonsesjonær om dette. Tiltakshaver skal benytte søknadsmal for produksjonsanlegg. Søknad skal av tiltakshaver sendes til systemansvarlig via Fosweb, som beskrevet for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett over.

Ved spørsmål knyttet til innsendingsmetode, ta kontakt med oss via fos@statnett.no.

 

Tilgrensende prosesser 

Systemansvarlig minner også om øvrige plikter iht. forskrift om systemansvaret som kan gjøres gjeldende ved endringer av eksisterende anlegg eller ved etablering av nye anlegg. Les forskrift om systemansvaret på Lovdata her, og se systemansvarliges Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret.