Hvilke endringer er søknadspliktige?

Systemansvarlig har laget en veileder som angir hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14. Veilederen gjelder både for anlegg i regional- og transmisjonsnett og for produksjonsanlegg i distribusjonsnett. Systemansvarliges 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' lister opp de tiltak systemansvarlig anser har betydning for funksjonaliteten i kraftsystemet, og som systemansvarlig derfor skal informeres om og fatte vedtak for. Veilederen finner du i dokumentlisten nederst på siden. Er du i tvil – ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no.

Hvilke funksjonskrav legges til grunn?

Funksjonskravene som systemansvarlig legger til grunn  er beskrevet i Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF). Veilederen er et vedlegg til retningslinjene for fos § 14. Systemansvarlig legger de veiledende kravene i NVF til grunn for vurderingene i vedtakene som fattes. NVF beskriver funksjonskravene for nettanlegg, forbruksanlegg, HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I tillegg gir NVF også veiledning om krav til vern iht. fos § 20, samt krav til feilskrivere og pendlingsregistratorer iht. fos § 18.

Overgangsperiode mellom FIKS 2012 og NVF

Nye retningslinjer og NVF ble gjort gjeldende fra 1.7.2020, men det har i en overgangsperiode vært unntak for anlegg hvor planlegging i henhold til FIKS 2012 var påbegynt. Denne overgangsordningen gjaldt frem til 31.12.2020 og er dermed utløpt.

Når skal jeg søke?

Søknaden skal sendes i god tid før idriftsettelse - se retningslinjene for fos § 14 - slik at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette for at funksjonskrav, som fastsettes i vedtak, kan bli ivaretatt og etterleves samfunnsmessig rasjonelt, og for å unngå unødvendig fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt. Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal avklares med systemansvarlig gjennom søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for avklaring av behovsprøvede krav.

I praksis betyr dette at søknad må sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt (eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn søknad skal også tilpasses en behandlingstid på 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon er mottatt.

Slik søker du

Søknad om funksjonalitet (jf fos § 14 første ledd) skal oversendes systemansvarlig via Fosweb i egne maler som finnes vedlagt retningslinjene.

Malene er differensiert basert på type tiltak; nettanlegg, forbruksanlegg og HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I malene angis hvilken informasjon systemansvarlig har behov for fra konsesjonær og hvilke krav eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes. Søknadsmalene finner du i dokumentlisten nederst på siden..

Prosessen for innsending og behandling av søknader i Fosweb er oppsummert i listen under. Se eget avsnitt "Tilgang til Fosweb" under dersom det er første gang du benytter Fosweb. 

  1. Logg inn i Fosweb på https://fos.statnett.no/kraftsystemfunksjonalitet

  2. Opprett ny søknad og last opp dokumenter. Lagre som utkast for å fortsette senere.

  3. Send inn søknaden i Fosweb.
    Du mottar kvittering og saksnummer som du kan benytte i videre kommunikasjon med saksbehandler.

  4. Saksbehandler tar kontakt pr epost/telefon ved behov for mer informasjon. Oppdatert eller etterspurt dokumentasjon lastes opp på saken i Fosweb

  5. Du mottar varsel pr epost når saksbehandler sender deg endelig vedtak eller andre viktige dokumenter som trenger din oppmerksomhet. Logg inn i Fosweb for å lese dem. 

  6. Saksbehandler vil avslutte saken i Fosweb når vedtak eller annen endelig tilbakemelding foreligger. Det vil da ikke være behov for å sende inn flere dokumenter. Ta kontakt med saksbehandler eller på fos@statnett.no ved behov for gjenåpning av saken.

I Fosweb Kraftsystemfunksjonalitet vil du finne en oversikt over ditt selskaps utkast, innsendte søknader og mottatte vedtak. Du vil også finne de vedtakene ditt selskap har mottatt i kopi dersom selskapet har vært berørt av en annen konsesjonærs tiltak.

Ved ytterlige spørsmål eller tekniske problemer knyttet til Fosweb, kontakt oss på fos@statnett.no.

Tilgang til Fosweb

Før første gangs bruk av Fosweb må du kontakte Fosweb administrator i ditt selskap for å få opprettet bruker med tilgang til modulen Kraftsystemfunksjonalitet. Dersom du ikke vet hvem din Fosweb adminstrator er, eller ditt selskap ikke har brukere i Fosweb fra før, kontakt systemansvarlig på fos@statnett.no for oppsett av brukere. Les mer om brukeradministrasjon og tilgangsstyring i plussmenyen for spørsmål og svar lenger ned på siden.

Informasjon om produksjonsanlegg i distribusjonsnettet

I henhold til fos § 14 annet ledd skal områdekonsesjonær informere om tiltak de anser har vesentlig betydning for driften av regional- eller transmisjonsnettet. Informasjon sendes til systemansvarlig som brev eller per epost til firmapost@statnett.no. Områdekonsesjonær skal angi sin vurdering av tiltakets betydning for overliggende nett og behov for funksjonsegenskaper. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.

Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om tiltak så snart de har tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det er av vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet.

Dersom systemansvarlig anser at tiltaket er av vesentlig betydning vil systemansvarlig etterspørre søknad fra tiltakshaver og informere områdekonsesjonær om dette. Tiltakshaver skal benytte søknadsmal for produksjonsanlegg. Søknad skal av tiltakshaver sendes til systemansvarlig via Fosweb, som beskrevet under overskriften "Slik søker du" over. 

Ved spørsmål knyttet til innsendingsmetode, ta kontakt med oss via fos@statnett.no.

Tilgrensende prosesser 

Systemansvarlig minner også om øvrige plikter iht. forskrift om systemansvaret som kan gjøres gjeldende ved endringer av eksisterende anlegg eller ved etablering av nye anlegg. Les forskrift om systemansvaret på Lovdata her, og se systemansvarliges Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret.