Hvilke endringer er søknadspliktige?

Systemansvarlig har laget en veileder som angir hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14. Veilederen gjelder både for anlegg i regional- og transmisjonsnett og for produksjonsanlegg i distribusjonsnett. Systemansvarliges 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' lister opp de tiltak systemansvarlig anser har betydning for funksjonaliteten i kraftsystemet, og som systemansvarlig derfor skal informeres om og fatte vedtak for. Veilederen finner du i dokumentlisten nederst på siden. Er du i tvil – ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no.

Hvilke funksjonskrav legges til grunn?

Funksjonskravene som systemansvarlig legger til grunn  er beskrevet i Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF). Veilederen er et vedlegg til retningslinjene for fos § 14. Systemansvarlig legger de veiledende kravene i NVF til grunn for vurderingene i vedtakene som fattes. NVF beskriver funksjonskravene for nettanlegg, forbruksanlegg, HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I tillegg gir NVF også veiledning om krav til vern iht. fos § 20, samt krav til feilskrivere og pendlingsregistratorer iht. fos § 18.

Videre arbeider med NVF

Det vil fortsatt bli arbeidet med oppdateringer og forbedringer av NVF.  Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra aktører under NVF temadager i 2021, ser systemansvarlig bl.a. behov for å jobbe videre med følgende temaer: 

 • Spenningsintervall og referansespenning
 • Krav til nøyaktighet for strøm- og spenningstransformatorer, samt krav til kvalitet for informasjonsutveksling.
 • Reset-funksjonalitet.

Konsesjonærer kan søke unntak fra krav begrunnet i rasjonalitet. 

Aktører i bransjen oppfordres til å gi tilbakemelding og kommentarer til funksjonskrav i NVF. Innspill som fører til foreslåtte endringer, vil bli sendt på høring i desember 2021.

I framtiden kan det også bli aktuelt å gjøre justeringer knyttet til europeisk tilknytningsforordninger, Requirements for Generators (NV-RfG), Demand Connection Code (NC-DCC) og High Voltage Direct Current Connections (NC-HVDC), når disse skal implementeres i Norge.

Overgangsperiode mellom FIKS 2012 og NVF

Nye retningslinjer og NVF ble gjort gjeldende fra 1.7.2020, men det har i en overgangsperiode vært unntak for anlegg hvor planlegging i henhold til FIKS 2012 var påbegynt. Denne overgangsordningen gjaldt frem til 31.12.2020 og er dermed utløpt.

Når skal jeg søke?

Søknaden skal sendes i god tid før idriftsettelse - se retningslinjene for fos § 14 - slik at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette for at funksjonskrav, som fastsettes i vedtak, kan bli ivaretatt og etterleves samfunnsmessig rasjonelt, og for å unngå unødvendig fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt. Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal avklares med systemansvarlig gjennom søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for avklaring av behovsprøvede krav.

I praksis betyr dette at søknad må sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt (eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn søknad skal også tilpasses en behandlingstid på 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon er mottatt.

Slik søker du

Søknad om funksjonalitet (jf fos § 14 første ledd) skal oversendes systemansvarlig ved utfylling av egne søknadsskjemaer i Fosweb. Oversikt over hvilke data som etterspørres i søknadsskjemaet finner du i dokumentlisten nederst på siden.

Det er i mange tilfeller viktig å starte en dialog med systemansvarlig tidlig, særlig dersom søknaden innebærer behovsprøving av funksjonskrav eller unntak fra faste funksjonskrav. Det er derfor mulig å sende inn en ukomplett søknad, for så å oppdatere den etter hvert. Vi har likevel satt noen krav til utfyllingsgrad før første innsending, og disse finner du i parametere markert med "Påkrevd". Det vil ikke være mulig å sende inn før alle påkrevde felter er fylt ut. Alle resterende felter skal normalt være utfylt før det er mulig å få vedtak i saken, så fyll ut så mye du kan med en gang.

Prosessen for innsending og behandling av søknader i Fosweb er oppsummert i listen under. Se eget avsnitt "Tilgang til Fosweb" under dersom det er første gang du benytter Fosweb. 

 1. Logg inn i Fosweb på https://fos.statnett.no/kraftsystemfunksjonalitet

 2. Opprett ny søknad og gi søknaden et navn. Navnet bør kort sammenfatte hvor tiltaket gjøres og hva det omfatter

 3. Fyll ut søknaden ved å besvare spørsmål, laste opp dokumenter og legge til komponenter. Lagre utkastet ditt, men merk at informasjonen du fyller ut ikke er tilgjengelig for systemansvarlig før du sender inn søknaden.

 4. Send inn søknaden.
  "Send inn"-knappen er tilgjengelig fra siden "Oversikt og innsending".

 5. Du vil motta et varsel pr epost så snart din søknad har fått en saksbehandler og er under behandling. Saksbehandler tar kontakt via egen meldingstjeneste i søknaden ved spørsmål eller kommentarer til søknaden, og kan også sende søknaden i retur dersom den har mangler eller ufullstendig informasjon som må utfylles før saksbehandling kan fortsette. Du vil motta epostvarsler for alle slike hendelser i saken. Merk at du kan endre eller legge til flere mottakere av slike varsler ved å velge "Endre kontaktinfo" i venstremenyen for søknaden.
 6. Dersom ny informasjon blir tilgjengelig, eller data som er blitt rapportert av ulike årsaker er blitt endret, skal søknadsskjemaet oppdateres og sendes inn på nytt.

 7. Du mottar varsel pr epost når saksbehandler sender deg endelig vedtak. Logg inn i Fosweb for å lese det.

 8. Saksbehandler vil avslutte saken i Fosweb når vedtak eller annen endelig tilbakemelding foreligger. Det vil da ikke være mulig å sende inn nye oppdateringer av søknaden. Ta kontakt via meldingstjenesten på søknaden ved behov for gjenåpning av saken.

I Fosweb Kraftsystemfunksjonalitet vil du også finne en oversikt over ditt selskaps utkast, innsendte søknader og mottatte vedtak. Du vil også finne de vedtakene ditt selskap har mottatt i kopi dersom selskapet har vært berørt av en annen konsesjonærs tiltak.

Dersom du opplever problemer med pålogging kontakter du vår Brukerstøtte via 3020@statnett.no

Ved ytterligere spørsmål knyttet til Fosweb, kan du kontakte oss via fos@statnett.no.

Tilgang til Fosweb

Før første gangs bruk av Fosweb må du kontakte Fosweb administrator i ditt selskap for å få opprettet bruker med tilgang til modulen Kraftsystemfunksjonalitet. Dersom du ikke vet hvem din Fosweb adminstrator er, eller ditt selskap ikke har brukere i Fosweb fra før, kontakt systemansvarlig på fos@statnett.no for oppsett av brukere. Les mer om brukeradministrasjon og tilgangsstyring i plussmenyen for spørsmål og svar lenger ned på siden.

Informasjon om produksjonsanlegg i distribusjonsnettet

I henhold til fos § 14 annet ledd skal områdekonsesjonær informere systemansvarlig om nye produksjonsanlegg i distribusjonsnettet som de anser har vesentlig betydning for driften av regional- eller transmisjonsnettet. Kontakt oss på funksjonalitet@statnett.no med slik informasjon, som inkluderer deres vurdering av anleggets betydning for overliggende nett sammen med eventuelle relevante dokumenter (for eksempel tilknytningsavtale, nettoversikt, enlinjeskjemaer o.l.). 

Dersom vi anser at tiltaket er av vesentlig betydning skal tiltakshaver sende inn søknad via Fosweb, som beskrevet under overskriften "Slik søker du" over. 

Ved spørsmål knyttet til innsendingsmetode, ta kontakt med oss via funksjonalitet@statnett.no.

 

Tilgrensende prosesser 

Systemansvarlig minner også om øvrige plikter iht. forskrift om systemansvaret som kan gjøres gjeldende ved endringer av eksisterende anlegg eller ved etablering av nye anlegg. Les forskrift om systemansvaret på Lovdata her, og se systemansvarliges Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret.