Systemtjenester anskaffes gjennom å utvikle markedsløsninger og stille krav til anleggenes funksjonalitet. 

  • Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester fattes for ett år av gangen.
  • Vedtak om leveranse av systemtjenester (jf. fos § 9) omfatter krav til grunnleveranse for frekvensregulering og reaktiv utveksling for spenningsregulering.
  • Vedtaket om betaling for systemtjenester (jf. fos § 27) omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt.
  • Vedtak om betaling for systemtjenestene fattes separat og er gjeldende for ett år av gangen.

Se informasjon om satser og betaling for systemvern.

 

Produksjonsglatting

Formålet med systemtjenesten produksjonsglatting er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet. Kraftprodusenter som jevnlig, normalt ukentlig, har produksjonsendringer ≥ 200 MW kan delta i produksjonsglatting. Aktører som bekrefter slik deltakelse, leverer produksjonsglatting basert på bestillinger fra systemansvarlig, i stedet for kvartersplaner i henhold til faste krav.

For mer informasjon, se vilkår under.

Systemvern

Systemvern er løsninger som utløser automatiske koblinger for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og sentralnettet. Systemvern omfatter belastningsfrakobling (BFK), produksjonsfrakobling (PFK), nettsplitt og nødeffekt på HVDC-forbindelsene. Automatiske koblinger (systemvernutløsning) utløses ved utfall av spesifikke komponenter (linjer) eller hvis uønskede frekvens-, spenning- eller strømgrenser nås. Systemansvarlig vedtar plassering og krav til funksjonalitet for systemvern. Systemansvarlig skal betale for kostnadene forbundet med systemvern.

For mer informasjon, se retningslinjer for praktisering av forskrift om systemansvaret §21.

Produksjonsflytting

Systemtjenesten produksjonsflytting innebærer en framskynding eller utsettelse av planlagt produksjonsendring med inntil femten minutter med den hensikt å få bedre samsvar mellom planlagt produksjon og forventet forbruksutvikling. Tjenesten og betalingen for denne er i dag samordnet i Norden, hvilket også innebærer at alle nordiske TSOer er med å betale for dette.

For mer informasjon, se retningslinjer for praktisering av forskrift om systemansvaret §8b.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt er en lokal tjeneste knyttet til spenningen i nettet. Ulike nettkomponenter vil kunne bidra både til å levere og fjerne reaktiv effekt. Generelt gjelder at det i tunglast i nettet er behov for leveranse av reaktiv effekt mens det i lettlast er behov for å fjerne reaktiv effekt.

Når det gjelder raske endringer i spenningen i nettet pga. plutselige hendelser vil imidlertid produksjonen kunne gi et viktig bidrag til å stabilisere forløpet slik at mer alvorlige hendelser unngås. Det tilstrebes derfor at produksjonsenheter normalt skal ligge med null-leveranse av reaktiv effekt for å kunne både øke og redusere spenningen raskt.

For mer informasjon, se retningslinjer for praktisering av forskrift om systemansvaret §15.