- Næringsutviklingen går fort i forbindelse med elektrifisering og det grønne skiftet. Vi må sørge for at det er nok kapasitet i strømnettet til de som ønsker å knytte seg til eller øke sitt strømuttak. De anleggene vi nå har søkt om å få bygge er svært viktige for næringsutvikling og forsyningssikkerhet for strøm til både husholdninger og næringsliv i Vestland, sier Elisabeth Vike Vardheim, Statnetts konserndirektør for Nett.

 

Statnett søker om å få bygge:

  • Krossdalen transformatorstasjon. Gassisolert løsning på 26 000 m2 tomt
  • Forlengelse av eksisterende kraftledning Haugsvær-Steinsland med ca. fem kilometer
  • Fem kilometer ny 420 kV kraftledning mellom Steinsland og Krossdalen
  • Endringer i dagens Steinsland koblingsstasjon
  • Nytt kaihakk på Eidslandet i Vaksdal kommune
  • Veier og anleggsplasser

 

Det har vært viktig å sikre god dialog med kommunene og grunneiere. Det har vært flere møter underveis i prosessen, og før konsesjonssøknaden ble ferdigstilt inviterte Statnett til informasjonsmøte og befaring for de som ønsket å bli med på det. Konsesjonssøknaden er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som vil sende konsesjonssøknaden på høring.

 

- Vi er glade for den gode dialogen vi har hatt med kommunene og grunneierne underveis i planleggingen. NVE tar nå prosessen videre og vil etter hvert sende søknaden på høring, slik at alle som blir berørt av våre planer får anledning til å uttale seg. Det er viktig at berørte parter benytter seg av høringen dersom de har noe på hjertet, sier Elisabeth V. Vardheim.

Tidspunktet for høringsprosessen kommer NVE tilbake til.


Planene som presenteres i konsesjonssøknaden er en del av oppgraderingen av strømnettet på strekningen Sogndal-Kollsnes-Sauda og inngår i trinn en i Statnetts områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet