- Vi har hatt en kvalifiseringsprosess der regionale og landsdekkende entreprenører har hatt mulighet til å bli kvalifisert til jobben. Kontrakten kan også gi arbeid til lokalt og regionalt næringsliv som leverandører til disse. Statnett følger lov om offentlige anskaffelser, og her har entreprenører fra hele landet vært aktuelle, sier Kari Eika, som er prosjektleder i Statnett.

Venter på konsesjon før signering

Den nye kraftledningen til Haugalandet har så langt ikke fått konsesjon fra Olje- og energidepartementet (OED), men for å korte ned på tid til forberedelsene blir kontrakter utlyst før konsesjonsvedtaket foreligger. Signering av kontrakt og oppstart av arbeidet må imidlertid vente, både på en eventuell konsesjon og hvilken løsning det blir gitt konsesjon på.

- Det er viktig for oss å understreke at ingen kontrakter blir signert før konsesjon foreligger og man vet om og hva vi får konsesjon til å bygge. Det tar lang tid å planlegge våre prosjekter, og når vi jobber parallelt slik som nå så er dette for å korte ned på tiden det tar for å gå i gang med selve byggearbeidet, sier Kari Eika.

Det kan ta fra syv til ti år fra Statnett starter planleggingen av en ny strømforbindelse til den er i drift. Å finne muligheter for å korte ned på prosessen er viktig, slik at forsyningssikkerheten blir ivaretatt og næringslivsaktører som venter på å komme i gang med sine prosjekter kan få knytte seg til strømnettet og realisere sine planer så raskt det lar seg gjøre.

I korte trekk innebærer arbeidet i kontrakten følgende:

I Blåfalli stasjon skal koblingsanlegget utvides. I tillegg skal kontrollanlegget for hele stasjonen fornyes. Det skal bygges nytt kontrollhus og føringsveier til dette. Det skal også bygges garasjebygg. Eksisterende kontrollhus og garasjebygg utenfor stasjonsgjerdet skal rives.

I Gismarvik skal det etableres en ny transformatorstasjon, hvor det skal bygges fundamenter for apparatanlegg, fire nye transformatorsjakter, kontrollhus og garasje-/lagerbygg.

Signering og oppstart av arbeidet avhenger av tidspunkt for konsesjon.