Haugalandet-prosjekt-Statnett.jpg

Det er flere store planer om å øke industriforbruket på Haugalandet i løpet av relativt få år. Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land fra Kårstø og Hydro planlegger å bygge et pilotanlegg på Karmøy for å teste ut en ny produksjonsteknologi. Dette kan bli utvidet til et nytt fullskala aluminiumsverk. I tillegg er Haugaland Næringspark i kontakt med flere aktører som er interessert i å etablere seg i Gismarvik. 

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i sentralnettet til å forsyne hele den planlagte forbruksøkningen med akseptabel forsyningssikkerhet. I konseptvalgutredningen i 2015 beskrev Statnett behov og mulige overordnede løsninger for å sikre strømforsyningen på Haugalandet. Vi anbefalte å bygge en ny ledning fra øst inn til området dersom det kommer en stor forbruksøkning. Dette konseptet kan realiseres omtrent samtidig med den planlagte industriutbyggingen, har de laveste kostnadene og potensiale til å gi en helhetlig utvikling av sentral- og regionalnettet i området.


Konseptvalgutredningen ble utarbeidet etter gjeldene forskrift og tilhørende veileder fra Olje og energidepartementet (OED). Vista Analyse AS gjennomførte den eksterne kvalitetssikringen og støttet vårt anbefalte konseptvalg. Konseptvalgutredningen og rapporten fra kvalitetssikrer ble oversendt OED, som gjennomførte en høring og ga klarsignal til å gå videre i 2016.