Toppen av en mast

 

Statnett har fått konsesjon til å bygge og drifte ny 420kV kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, samt ny transformatorstasjon på Gismarvik. Den nye kraftledningen vil legge til rette for elektrifisering av samfunnet og fremtidig vekst for næringsliv og befolkning på Haugalandet.

Det er planer om å øke industriforbruket på Haugalandet, og det er ikke tilstrekkelig kapasitet i sentralnettet til å forsyne hele den planlagte forbruksøkningen med akseptabel forsyningssikkerhet. I konseptvalgutredningen i 2015 beskrev Statnett behov og mulige overordnede løsninger for å sikre strømforsyningen på Haugalandet. Vi anbefalte å bygge en ny ledning fra øst inn til området dersom det kommer en stor forbruksøkning. Dette konseptet kan realiseres omtrent samtidig med den planlagte industriutbyggingen, har de laveste kostnadene og potensiale til å gi en helhetlig utvikling av sentral- og regionalnettet i området.


Konseptvalgutredningen ble utarbeidet etter gjeldene forskrift og tilhørende veileder fra Olje og energidepartementet (OED). Vista Analyse AS gjennomførte den eksterne kvalitetssikringen og støttet vårt anbefalte konseptvalg. Konseptvalgutredningen og rapporten fra kvalitetssikrer ble oversendt OED, som gjennomførte en høring og ga klarsignal til å gå videre i 2016.