Leidningstraséen vert markert med stikk i terrenget. Bruk av ATV og helikopter kan bli naudsynt, og der det er aktuelt å bruke motoriserte terrengkøyretøy til landmålingsarbeidet, vil grunneigaren bli kontakta.

Stiknings- og landmålingsarbeidet vert gjennomført med heimel i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 1.1.2010, §§ 41, 43 og i matrikkelforskrifta § 64.

Spørsmål om arbeidet kan rettast til:

Grunneigarkontakt Ivar Tangeraas, tlf. 992 70 954

Prosjektleiar Bente Rudberg, tlf. 907 50 280