Ledningen mellom Sauda og Lysebotn og utvidelsen av Sauda transformatorstasjon er begge prosjekter i Vestre korridor pakke 3, og med oppstart av disse er hele Vestre korridor i byggefase.

 

Utvidelse av transformatorstasjonen i Sauda

Sauda transformatorstasjon er en stasjon i drift og skal gi plass et nytt 420kV-anlegg. Stangeland Maskin har ansvaret for grunnarbeidene, og de har etablert brakkerigg på området og første spadetak er like rundt hjørnet. Grunnen som nå skal forberedes til det nye anlegget er på ca 20.000 m2.

- Masseuttak og deponi vil foregå inne på stasjonstomten. Å håndtere massene på byggeplass har en økonomisk gevinst for prosjektet, og samtidig sparer vi naboene for massetransport på veiene. Det blir bedre for naboene, gir økt sikkerhet og bedre økonomi i prosjektet. Det er en smart og sikker løsning, som jeg godt fornøyd med, sier Even Vandbakk, prosjektleder for pakke 3 i Vestre korridor*.

 

Grunnarbeidene skal være ferdige i høst, og neste år skal konsortiet GE Power og BRG Entreprenør i gang med sitt arbeid. Anleggsarbeidene deres vil etter planen starte opp i januar neste år og foregå i 2019 og 2020.

Effektiv start for ny ledning

Etter at Stangeland Maskin har begynt på tomta i Sauda, vil Dalekovod starte opp med å bygge ledning i Suldal i mars. Anleggskontoret blir på Sand, og startskuddet for byggeaktivitetene går sør for Hylen, hvor de første mastefundamentene skal på plass. Statnetts byggeledelse har allerede etablert seg med sitt anleggskontor på Sand, og byggeteamet har vært gjennom en hektisk periode med kursing og er nå klar til å ta i mot de ansatte i Dalekovod. En del arbeid er gjort ute i felten av lokale entreprenører, slik at ledningsentreprenøren kan gå i gang med sitt arbeid så raskt som mulig. Skogrydding er unnagjort, og riggplasser og anleggsveier er stort sett på plass.  

 

- Det er viktig at vi har lagt til rette for en effektiv start for Dalekovod. Ledningen mellom Sauda og Lysebotn er et svært krevende byggeprosjekt, og vi trenger all den tiden vi har til rådighet ute i felten, sier Even Vandbakk.

 

Ledningen er ca 90 kilometer lang, og det er beregnet fire års byggetid. Terrenget er krevende og  varierer med flere hundre høydemeter og ligger i et værhardt område. Ledningsbygging foregår stort sett i vår- og sommerhalvåret og dette er i dermed også en begrensende faktor som påvirker byggetiden.

Flere Statnett-prosjekter i Ryfylke

Statnett har også andre prosjekter i Ryfylke. NorthSeaLink, kabelen til England, er godt i gang med byggingen av sine landanlegg i Kvilldal i Suldal og transformatorstasjonen til Vestre korridor i Saurdal nærmer seg ferdigstillelse.

 

I tillegg til ledningsprosjektet mellom Sauda og Lysebotn og utvidelsen av Sauda transformatorstasjon, er etableringen av Tjørhom koblingsstasjon i Sirdal inkludert i prosjektporteføljen til Vestre korridor pakke 3.

 

Vestre korridor:

  • Oppgradering av sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda

  • Legger til rette for mer fornybar produksjon

  • Økt forsyningssikkerhet i et mer effektivt kraftsystem

  • Viktig for å få full utnyttelse av utenlandskablene

  • Ferdigstilles i 2021

  • Kostnadsramme: 6,6 – 6,8 milliarder kroner

 

*  Delprosjektene i Vestre korridor med tilhørende kontrakter, er samlet i det vi kaller "pakker". Dette er gjort for å samle de prosjektene som har fellestrekk med hverandre. Det finnes tre ledningspakker og tre stasjonspakker. Hver pakke har sin egen prosjektleder, og på øverste nivå i Vestre korridor har vi to prosjektledere som har totalansvaret for en eller flere av disse pakkene. Nils Sirnes er prosjektleder for lednings- og stasjonspakkene 1 og 2, og Even Vandbakk for lednings- og stasjonspakke 3.