Å sikre stabil strømforsyning blir stadig viktigere. For å møte fremtidens krav til forsyningssikkerhet må kapasiteten økes. Derfor søker vi nå myndighetene om konsesjon for å heve spenningsnivået i ledningsnettet mellom Sauda og Lyse fra 300 kV til 420 kV, og oppgradere Sauda transformatorstasjon og Hylen koblingsstasjon med nye 420 kV-anlegg. Når dette arbeidet er klart, kan den ene ledningen som i dag går på strekningen Sauda-Hylen-Førre rives.

 

- Ved å øke kapasiteten og bedre forsyningssikkerheten i sentralnettet legger vi til rette for mer bruk av fornybar energi og klimavennlige løsninger, sier delprosjektleder Svein Erik Fjellstad.

 

Den nye forbindelsen mellom Lysebotn og Sauda er viktig for å sikre utnyttelse av kapasiteten på eksisterende og nye mellomlandsforbindelser, og for sikker drift av nettet på Sør-Vestlandet. Samtidig legger den til rette for mer fornybar kraftproduksjon og at mindre strøm går til spille på veien frem til forbrukeren.

 

De planlagte tiltakene

Det er planlagt relativt store utvidelser/ombygginger av stasjonene i Sauda og Hylen, og ledningen som i dag går mellom Sauda og Førre byttes ut med en noe større ledning. Mellom Førre og Lyse transformatorstasjoner vil den nye ledningen mellom Sauda og Lyse komme i tillegg til de to ledningene som går der i dag.

 

Statnett søker nå myndighetene om konsesjon for de ovennevnte tiltakene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil på vanlig måte åpne for innspill i høringsrunden. NVE vil også holde folkemøter i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden hvor Statnett vil være tilstede.

 

På folkemøtene vil du få informasjon om planene og behandlingsprosessen. Møtene vil bli kunngjort i lokalavisene og er åpne for alle. Statnett vil også holde åpne kontordager i de berørte kommunene høsten 2015. Tidspunktet for dette vil også bli kunngjort.

 

Alle registrerte eiere og rettighetshavere som kan bli direkte berørt av arbeidene på anleggene eller i forbindelse med planlagte transportaktiviteter vil bli kontaktet av oss. Statnett tar sikte på å oppnå minnelige avtaler med alle berørte parter.

 

Konsekvenser for miljø og samfunn

På strekningen mellom Sauda og Lysebotn skal den nye 420 kV-ledningen etter planen legges parallelt med dagens ledninger. Den gjenbruker også delvis traséen til ledningen som skal rives mellom Sauda og Førre.

 

Det er først og fremst i forbindelse med anleggsperioden at omgivelsene vil merke arbeidene. Støy fra anleggsarbeidet vil trolig bli mest merkbart ved den planlagte stasjonsutvidelsen i Sauda. Det er ingen boliger og få fritidsboliger i umiddelbar nærhet til den planlagte ledningen og stasjonsutvidelsene.

 

De visuelle virkningene vil totalt sett skille seg lite fra i dag, men i Lysebotn kan effekten av flere ledningstiltak gi økt synlighet av ledningene. Statnett samordner dette prosjektet med øvrige prosjekter som berører Lysebotn for å begrense den visuelle virkningen. Vi søker om å bygge to alternative traséer ned mot Lyse transformatorstasjon, der den prioriterte traséen ligger lavest i terrenget.

 

Virkningene på naturmiljø og friluftsliv er vurdert som moderate.

 

- Traséen går stedvis gjennom områder for rovfugl, men ledningen vil trolig ikke medføre vesentlig økt kollisjonsfare. Støy fra anleggsarbeidet vil kunne påvirke fugler i området, men siden arbeidene flytter seg vil dette gjelde kun for en kortvarig periode. Traséen passerer gjennom flere villreinområder, men berører ikke viktige trekkveier, beite-, brunst- og kalvingsområder for reinen. Unntaket er på strekningen mellom Sauda og Hylsfjorden, hvor reinen beiter om vinteren, men da vil anleggsaktiviteten være liten, sier Fjellstad.

 

Det finnes kjente kulturminner- og kulturmiljøer i de berørte områdene. Den visuelle påvirkningen vil variere. Før anleggsarbeidene kan starte vil det bli gjennomført lovpålagte kulturminneundersøkelser for å avklare forholdet til eventuelle automatisk fredete kulturminner.


Den planlagte ledningen passerer flere vernede naturområder, men ingen av disse områdene vil bli direkte berørt.

 

 

Fakta

  • Kraftledningen vil bli ca. 78 km lang. Ledningen vil delvis erstatte dagens 300 kV-ledning, som vil bli revet på mer enn halve strekningen.
  • Oppgradering av stasjonene i Sauda og Hylen med nye 420 kV-anlegg.
  • De planlagte tiltakene vil berøre Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand kommuner.
  • Ledningen planlegges å settes i drift i 2020/2021.

 

 

Kontaktpersoner: 

Henrik Glette

Kommunikasjonssjef

Mobil +47 932 33 010

 

Svein Erik Fjellstad

Delprosjektleder

Mobil: +4791631177

 

Konsesjonssøknad Sauda - Lyse

Trasékart Sauda - Lyse