Statnett har sammen med Lyse Elnett utført en konseptvalgutredning for Nord-Jæren som viser behov for å styrke strømforsyningen og samtidig legge til rette for økt forbruk og produksjon i området.

 

- Med byggingen av Lyse-Fagrafjell er vi godt i gang med å styrke strømforsyningen inn til Sør-Rogaland. Nå tar vi neste steg for å sikre strømforsyningen og legger til rette for økt forbruksutvikling på Nord-Jæren, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

 

Konsesjonssøker Krossberg transformatorstasjon

Sentralnettstasjonene som Statnett eier i regionen ble bygget på 1980-tallet og tiden nærmer seg for at disse må oppgraderes og fornyes.  Statnett søker om konsesjon for ny Krossberg transformatorstasjon og om tillatelse til å sanere sentralnettanlegg i dagens Stølaheia transformatorstasjon. Statnetts planer i regionen har betydning for Lyse Elnetts videre utvikling av regionalnettet, og Statnett søker samtidig, på vegne av Lyse Elnett, om konsesjon for et koblingsanlegg mot regionalnettet, kabelforbindelser fra Krossberg til Stølaheia og nye transformatorer i Stølaheia. Dette gir Lyse Elnett mulighet til å modernisere sitt nett og gi god forsyningssikkerhet i Stavanger og nordover til Randaberg og Rennesøy.

 

- Det er gledelig at Statnett fornyer sin sentralnettstasjon i Stavanger. Lyse Elnett vil samtidig gjøre tiltak i våre anlegg tilknyttet stasjonen. Dette vil bedre forsyningen av strøm på Nord-Jæren og tilrettelegger for vekst i regionen. Lyse Elnett har flere prosjekter som vi vil knytte til nye Krossberg stasjon for på den måten å øke kapasiteten i strømnettet vårt, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.


I forbindelse med nye Krossberg transformatorstasjon blir det behov for ca. 700 meter ny ledning og tre master inn mot stasjonen. Det muliggjør at ca. 900 meter av dagens ledning med tilhørende tre master vil bli revet når ny stasjon er satt i drift.  

 

Ny sentralnettledning planlegges

Statnett sender også melding til NVE om oppstart av planleggingen av ny sentralnettledning mellom den nye Fagrafjell transformatorstasjon, på grensen mellom Time og Sandnes, og Bærheim transformatorstasjon i Sandnes. Den nye sentralnettledningen som meldes har to foreslåtte alternative traseer, og den lengste er ca. 18 kilometer lang. Totalt er fem mulige traséer vurdert. Berørte kommuner er Time, Klepp, Sandnes og Sola.

Bærheim transformatorstasjon i Sandnes trenger også å fornyes, og Statnett planlegger å sende konsesjonssøknad senere i år. Fornyelse av sentralnettsanlegg som Statnett eier mellom Bærheim og Stølaheia er planlagt lengre frem i tid.

Høringsprosessen

Konsesjonssøknad og melding ble sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) henholdsvis 30. juni og 7. juli 2021.

Melding om et nytt prosjekt er innledningen til dialog med berørte parter. De som har interesser i saken, kan komme med sine innspill før konsesjonssøknad blir utarbeidet.  Konsesjonssøknaden blir senere utarbeidet blant annet basert på høringsinnspill som kommer inn.  Det er NVE som har ansvaret for høringsprosessen både i forbindelse med melding om ny ledning og konsesjonssøknaden til Krossberg transformatorstasjon.

 

- Det er viktig at de som blir berørt av planene våre benytter muligheten til å komme med sine innspill når høringsprosessene blir satt i gang av NVE senere i år, avslutter Elisabeth Vike Vardheim.

Det er NVE som avgjør om Statnett får konsesjon til å bygge Krossberg transformatorstasjon. NVE håndterer også meldingsprosessen i forbindelse med planene om ny ledning mellom Fagrafjell og Bærheim.