Gamle kabler og økt strømforbruk krever et mer robust strømnett

Hovedstrømnettet i Oslo er gammelt og har begrenset kapasitet, samtidig som strømforbruket har økt med over 30 prosent siden 1990. I dag går det to kabelforbindelser mellom Sogn og Ulven i Oslo som er 50 og 60 år gamle. På grunn av kablenes alder og at kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp, må kablene fornyes for å sikre strømforsyningen til Oslo i årene som kommer.

 

Nye kabler i tunnel er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning 

Statnett har grundig utredet to mulige løsninger for å erstatte kabelforbindelsene mellom Sogn og Ulven: kabel lagt i tunnel og kabel lagt i grøft. Eksisterende kabler ligger i grøft.

 

Vi har undersøkt grunnen for å kartlegge hvilke utfordringer bygging av tunnel kan gi. Vi har gjort økonomiske vurderinger og kartlagt bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø. Og vi har vurdert beredskap og risiko for omgivelsene. Underveis i prosessen har vi hatt møter med lokale myndigheter og etater for å informere og få innspill.

 

Ut fra en helhetlig vurdering anser vi tunnel som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene. Bygging av egen tunnel gir størst sikkerhet, gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, gir større fleksibilitet for gode fremtidsløsninger, påvirker omgivelsene mindre og er totalt sett mer lønnsomt enn kabel i grøft. Tunnel er derfor en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo.

 

Høringsinnspill til NVE 

Statnett søker nå myndighetene om konsesjon for å få bygge en tunnel for strømkabler som skal erstatte dagens kabler mellom Sogn og Ulven. I høringsrunden gis det mulighet til å komme med innspill til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil holde ett folkemøte i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden. Statnett vil delta på dette møtet.

 

 

Fakta om prosjektet 

Tunnelen vil bli ca. 6,4 km lang

Total byggetid er estimert til 4 år, 2 år for selve tunnelarbeidet

Kostnad 1050-1250 millioner kroner