Hovedstrømnettet i Oslo og Akershus er gammelt, og må fornyes. Siden 1990 har strømforbruket økt med over 30 prosent, og kommer til å fortsette å øke i årene fremover. Statnett startet i 2010 arbeidet med Nettplan Stor-Oslo, for å etablere enn overordnet plan for hvordan hovedstrømnettet kan utvikles. Planen består av rundt 30 ulike tiltak.

 

Et av tiltakene som haster mest er fornying av kabelforbindelsen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Statnett har utredet to hovedalternativer; kabel i grøft og kabel i tunnel. Som en del av utredningsarbeidet for tunnel, gjennomfører vi grunnundersøkelser i området Sogn-Ulven i løpet av sommeren/høsten 2017. Disse boringene kan medføre noe støy. Boringene er planlagt gjennomført i uke 27, samt en uke i august. Arbeidstid vil være mandag - fredag mellom klokken 07 og 20. 

 

Boringene utføres som såkalte totalsonderinger. Det vil si at det bores ned gjennom løsmasser og ytterligere tre meter ned i fjell. Hullet som bores er ca. 5 cm i diameter. Etter gjennomført boring vil hullet tettes igjen, og overflaten vil bli satt tilbake i opprinnelig stand. 

 

Vi har også behov for å gjennomføre seismiske målinger enkelte steder. Disse målingene har til hensikt å kartlegge dybden til fast berg, løsmassetyper og lagtykkelser i grunnen, samt bergkvalitet. Sammen med grunnboringer gir seismiske målinger et godt bilde av hvordan fjellformasjonene er under bakken i et område. 

 

For spørsmål om grunnundersøkelsene eller om prosjektet generelt, ta kontakt på storoslo@statnett.no.