Strømkablene mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner nærmer seg teknisk levetid og må skiftes ut. Som en del av utredningsarbeidet for å finne ut hvordan kraftforbindelsen kan fornyes på best mulig måte, skal det i oktober gjennomføres prøveboringer mellom Sogn og Ulven. 

 

Ved prøveboring brukes en liten borerigg til å lage hull som er omlag 5 centimeter i diameter. Hullet fylles igjen etterpå. Boringen kan medføre noe støy, men arbeidet skal i hovedsak foregå på dagtid. I forbindelse med utredningsarbeidet vil det også bli nødvendig å gjennomføre seismiske målinger utvalgte steder. Seismiske målinger har til hensikt å kartlegge dybden til fast berg, løsmassetyper og lagtykkelser i grunnen, samt bergkvalitet. Sammen med grunnboringer gir seismiske målinger et godt bilde av hvordan fjellformasjonene er under bakken i et område. 

 

Prøveboring gir oss informasjon om dybden til fast fjell, som er viktig i forbindelse med planlegging av en eventuell tunnel. At vi borer på et sted, er imidlertid ikke ensbetydende med at det vil komme en tunnel under dette stedet. Prøveboringen skal foregå i oktober og november.

 

Når utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for kabelforbindelsen Sogn–Ulven. I NVEs behandling av konsesjonssøknaden vil det gjennomføres høring, der alle berørte parter vil få mulighet til å gi uttalelse. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på storoslo@statnett.no