image4lxbf.png

Statnett og Elvia har søkt Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) om å få bygge ny Skyberg transformatorstasjon ved Mustadmarka i Gjøvik kommune. Den nye stasjonen skal erstatte dagens Vardal stasjon, som må fornyes for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i området.


Nye Skyberg transformatorstasjon skal ligge ca. 7 km vest for dagens Vardal stasjon, i et skogsområde hvor eksisterende 300 kV ledning Fåberg - Røykås krysser eksisterende 132 kV Dokka - By. Den nye stasjonen vil bestå av et 420 (300) kV-transmisjonsnettanlegg og et 132 kV regionalnettanlegg, med transformering mellom anleggene. Videre har Statnett søkt om omlegging av eksisterende 300 kV ledning og 132 kV ledninger, permanente og midlertidige hjelpeanlegg.