Transformatorstasjon og mye grønt gress, kratt og skog rundt

Statnett planlegger å gjennomføre fornyelser og utvidelser av Rød transformatorstasjon. På grunn av anleggets alder, behov for et nytt kontrollanlegg og planer om nytt datasenter i Skien som vil kreve et betydelig effektuttak søker nå Statnett om å fornye transformatorstasjonen. 

Vi planlegger å bygge et nytt kontrollhus, oppmøtebygg og garasjer rett sør for eksisterende stasjonsområde.  Det er også behov for å øke transformatorkapasiteten i transformatorstasjonen for større effektuttak på bakgrunn av planer om nytt datasenter.

Statnett ønsker å tilrettelegge for videre utvikling av stasjonen, slik at en planlagt overgang fra 300 til 420 kV i ca. 2040 skal være forberedt. Statnetts planer er koordinert med planene til Skagerak Nett

I tillegg til arbeidet som planlegges gjennomført i tilknytning til transformatorstajonen planlegger vi å oppruste og utvide en eksisterende veg fra sør, samt midlertidig eller permanent bru over Hoppestadelva med tilstrekkelig lastevne for transformatortransport. I Skienselva ved Borgestad planlegges et enkelt kaianlegg for ilandføring av transformator.

Dronefilm fra trafotransporten til Rød 12. august: