I forkant av transporten har det vært nødvendig å utbedre kaianlegget på Borgestad slik at fraktebåten kan legge til, det har blitt bygget ny bro over Hoppestadelva og det har blitt etablert ny veitrasè inn til stasjonen. I tillegg har det vært nødvendig med en del mindre tiltak i selve byområdet for å få transporten frem.  Når trafoen kommer til Rød transformatorstasjon skal den påmonteres utstyr for tilkopling til hovednettet. Dette utstyret er allerede fraktet til stasjonen med trailere. 

image1b5y.png

 

Totalt skal det tre transformatorer inn til Rød transformatorstasjon. Den andre trafoen kommer om et par uker, og den siste kommer våren 2022. Hver av transformatorene har en kapasitet til å kunne forsyne ca 15000 eneboliger på en vinterdag.

- Nye transformatorer og øvrige tiltak vi utfører på stasjonen vil bedre forsyningssikkerheten og leveringspåliteligheten i regionen. Tiltakene er nødvendige for sikre at vi er rustet til å håndtere forventet forbruksvekst i området, sier prosjektleder, Jan Sigmund Eskedal.

Arbeidene på Rød vil etter planen vare ut 2023.