Rød transformatorstasjon er en sentral stasjon på Østlandet da den er viktig for overføring av strøm mellom Vestlandet og Østlandet, samt mellom Sørlandet og Østlandet. Det meste av anlegget er fra 1960-tallet, tiden er derfor moden for å skifte ut komponter og mondernisere bygninger i henhold til nye forskriftskrav. 

 

På grunn av anleggets alder, behov for et nytt kontrollanlegg og planer om nytt datasenter i Skien som vil kreve et betydelig effektuttak søker nå Statnett om å fornye transformatorstasjonen. Høringsfrist er satt til 20.juni 2019.

 

Vi planlegger å bygge et nytt kontrollhus, oppmøtebygg og garasjer rett sør for eksisterende stasjonsområde.  Det er også behov for å øke transformatorkapasiteten i transformatorstasjonen for større effektuttak på bakgrunn av planer om nytt datasenter.

 

Statnett ønsker å tilrettelegge for videre utvikling av stasjonen, slik at en planlagt overgang fra 300 til 420 kV i ca. 2040 skal være forberedt. Statnetts planer er koordinert med planene til Skagerak Nett

 

I tillegg til arbeidet som planlegges gjennomført i tilknytning til transformatorstajonen planlegger vi å oppruste og utvide en eksisterende veg fra sør, samt midlertidig eller permanent bru over Hoppestadelva med tilstrekkelig lastevne for transformatortransport. I Skienselva ved Borgestad planlegges et enkelt kaianlegg for ilandføring av transformator.

 

Vil du sende inn et høringssvar til vår konsesjonssøknad, kan du gjøre det fra NVE sin nettside.