Det er inngått avtale med Multiconsult om miljøutredninger knyttet til konsesjonssøknad for kraftledning Adamselv – Lakselv, og Alta-baserte GeoNord AS vil utføre landmålingsarbeidet ift traséplanlegging.

 

Krav til utredningsprogram ble fastsatt av NVE. Det tas utgangspunkt i utredningsprogram som ble fastsatt for meldt kraftledning fra Skaidi til Varangerbotn, geografisk begrenset til Adamselv – Lakselv. Unntaket er utredning av sjøkabler over Porsangerfjorden, som må utføres som et alternativ til strekningen Adamselv – Lakselv.

 

Utredninger både fra Statnetts egne ansatte, fra Multiconsult og GeoNord AS kan medføre motorisert ferdsel i utmark i sommerhalvåret. Tillatelse til motorisert ferdsel er gitt av FeFo iht §4 i motorferdselloven og varslet med annonse i lokalavisen tidligere i år. Hver enkelt grunneier utover FeFo vil bli varslet direkte.