Strømmast på vidda

Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE om å få bygge og drifte en ny 420kV kraftledning fra Skaidi i Hammerfest kommune til ny transformatorstasjon i Adamsfjorddalen i Lebesby kommune. Den nye ledningen vil være på ca 131 km. Statnett søker om ny luftledning på hele strekningen Skaidi-Lebesby som ved senere nettutvikling kan kobles til Lakselv transformatorstasjon. Traséen går dermed via Lakselv og ikke som sjøkabel over Porsangerfjorden.


Omsøkte trasé er på 420 kV og er planlagt å gå i parallell med eksisterende 132 kV langs nesten hele traseen. Ny Lebesby transformatorstasjon i Adamsfjordalen erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon ved Adamselv kraftstasjon.


I tillegg søker Statnett på vegne av Repvåg Nett AS om riving/ombygging av 66 kV Smørfjord-Lakselv og ny 132 kV Skaidi-Smørfjord, inklusive utvidelse av Smørfjord transformatorstasjon med 132 kV anlegg. 

Den nye kraftledningen vil legge til rette for elektrifisering og fremtidig vekst for næringsliv og befolkning i Finnmark.

 

Konsesjonsprosessen foreventes å ta to til tre år.