Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Kraftig økning i kraftforbruk i årene som kommer

Kraftforbruket i Norge forventes å øke kraftig i årene som kommer. Dagens kraftforbruk på rundt 140 TWh kan ifølge våre analyser stige til opp mot 260 TWh i 2050. Det er nødvendig med betydelig økt kapasitet i nettet og økt kraftproduksjon innen kort tid for å levere på de forbruksøkningene som samfunnets ulike mål krever. 

Statnett skal også bidra til nullutslipp i 2050 ved å legge til rette for elektrifisering og verdiskaping i et økt tempo.

Mer kraft i eksisterende nett

Vår strategi setter retning for de neste ti årene. De lange linjene er viktige perspektiver i vårt arbeid og i vår virksomhet sier vi at 2030 er i dag og 2050 er i morgen. Statnett skal sørge for sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, og markeds- og driftsløsninger, samfunnsmessig rasjonelt.

Behovene og forventningene fra samfunnet rundt oss er store, og vår strategi slår fast at vi skal overføre mer kraft via eksisterende anlegg, samtidig som vi skal bygge nytt nett.

Vi skal gjennomføre helhetlig kraftsystemplanlegging gjennom områdeplaner og vår nye systemutviklingsplan i samarbeid med kunder og partnere. Vi er godt i gang med automatisering av systemdriften og tiltak som gir oss større fleksibilitet i håndteringen av kraftsystemet.

Det satses stort på utvikling av kraftproduksjon til havs og Statnett bidrar til å sikre en bærekraftig og optimal utvikling av kraftsystemet til havs på en måte som ivaretar sammenhengen med kraftsystemet på land.

All vår virksomhet skal baseres på bærekraft og sikkerhet i alt vi gjør, med utslippskutt og en bærekraftig omstilling samt økt fysisk og digital beredskap.

For å løse vårt oppdrag på best mulig måte er vi også avhengige av landene rundt oss. Vi skal i tiden fremover ha et tettere og operasjonelt nordisk og Europeisk samarbeid for å løse våre felles utfordringer.

Statnett legger til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskaping for våre kunder og samfunnet.