Etter et snaut halvår i Statnetts sjefsstol har konsernsjef Hilde Tonne loset selskapet inn i en ny operasjonell strategi. Nå forberedes organisasjonen for å levere effektivt på omfattende oppgaver, med store forventninger fra samfunnet. Blant annet peker Regjeringens stortingsmelding fra juni på den sentrale rollen kraftsystemet står i omstillingen på vei til nullutslippssamfunnet og fremtidens bærekraftige verdiskaping.   

 

Kraftforbruket øker, og med det vokser behovet for nett og nye løsninger 

-Det grønne taktskiftet er her nå. De siste to årene har vi sett en massiv vekst i henvendelser fra aktører som ønsker nettilknytning. Dette er både ny industri og etablerte virksomheter som ønsker å elektrifisere basert på fornybar energi. For oss i Statnett betyr dette at vi må styrke kapasiteten i nettet og øke utviklingstempoet, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.  

 

Statnetts strategi peker på en framtid der kraftforbruket øker kraftig. Analyser viser at utfallsrommet er stort. Forbruket kan øke til opp mot 220 TWh i 2050, opp fra dagens rundt 140 TWh. Det krever tiltak i nettet, nye markeds- og driftsløsninger og økt kraftproduksjon. Samtidig skal utfordringene løses på en samfunnsmessig rasjonell måte med minst mulig tap av natur. Det krever nye måter å arbeide på, mer samarbeid med omverdenen og en organisasjon som er fokusert og klar for oppgavene. 

Gjennom ny strategi med ny organisering, skal Statnett være klar for et norsk kraftforbruk på opp mot 220 terawattimer i 2050 - opp fra dagens forbruk på ca. 140 TWh. (Figuren er hentet fra Statnetts oppdaterte langtids markedsanalyse (LMA).)
Gjennom ny strategi med ny organisering, skal Statnett være klar for et norsk kraftforbruk på opp mot 220 terawattimer i 2050 - opp fra dagens forbruk på ca. 140 TWh. (Figuren er hentet fra Statnetts oppdaterte langtids markedsanalyse (LMA).)

-Statnett har over 1600 dyktige og motiverte medarbeidere, og vi må organisere oss på en måte som utnytter disse ressursene på best mulig måte. Med tydelig ledelse, en effektiv og innovativ organisasjon som jobber målrettet basert på strategien, vil vi nå kunne fokusere, prioritere og levere enda bedre, sier Tonne.   

 

Nye krefter og ny struktur 

-Vi må forberede i organisasjonen og styrke ledelseskapasiteten i møte med oppgavene. Nå begynner vi med strukturen på øverste nivå.  Flere konserndirektører har fått nye ansvarsområder, og vi søker også etter nye krefter inn i konsernledelsen. Viktige stikkord er fornyelse, transformasjon og mangfold, understreker Hilde Tonne. 

 

Statnetts viktigste oppgaver er å bygge og drifte det landsdekkende hovedstrømnettet, det såkalte transmisjonsnettet, og være systemansvarlig for det norske kraftsystemet. Den nye organiseringen tar utgangspunkt i disse oppgavene og hvordan de må løses framover.  

 

Elisabeth Vike Vardheim, Gunnar Løvås, Peer Olav Østli, Håkon Borgen og Knut Hundhammer får alle nye eller endrede oppgaver i den nye konsernledelsen, samtidig som det lyses ut to nye konserndirektørstillinger. Elisabeth Vike Vardheim skal lede forretningsområdet Nett, hvor selskapets anleggsforvaltning og -utbygging samles. Gunnar Løvås skal lede Kraftsystem & Marked, og Peer Olav Østli får ansvaret for Systemdrift.  

 

Knut Hundhammer fortsetter som CFO og leder for stabssområdet Økonomi & Virksomhetsstyring. Håkon Borgen skal lede arbeidet med å utvikle Statnetts roller til havs i forretningsområdet Utvikling Hav. Beate S. Krogstad fortsetter som CIO i selskapet og vil fungere som konserndirektør for Transformasjon & Digitalisering inntil ny leder er på plass.  

 

Lyser ut lederstillinger 

Stillingene som leder for stabsområdet Mennesker & Bærekraft og forretningsområdet Transformasjon & Digitalisering blir lyst ut eksternt.  

 

-Den nye organiseringen vil både styrke ledelseskapasiteten i selskapet og sikre bedre utnyttelse av ressursene. Vi samler fagmiljøer der det er hensiktsmessig, spisser strukturen andre steder og etablerer nye områder for å sikre fokus på sentrale oppgaver. Sammen med etablering av nye arbeidsformer og et styrket samarbeid med andre aktører vil dette bidra til å øke tempoet. Det er nødvendig for Statnetts bidrag til å sikre Norges posisjon i møtet med omstillingene, avslutter konsernsjef Tonne. 

 

Bildet viser Statnetts organisasjonskart gjeldende fra 1.10. 2021.
Slik blir organiseringen av Statnett fra 1.oktober i år.