-Vi har lenge sagt at fremtiden er elektrisk. Nå står vi midt i det grønne taktskiftet. Våre analyser viser at kraftforbruket kan komme til å bli opp mot 220 terawattimer i 2050, men at utfallsrommet er stort. Som selskap skal vi legge til rette for denne veksten, og vi skal forberede oss slik at nettet er klart for denne utviklingen, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Ambisiøse mål og store oppgaver
Forventningene til at kraftforbruket kommer til å øke betydelig, påvirker Statnetts virksomhet. Derfor er selskapet er i ferd med å ferdigstille en ny strategi. Denne skal forberede selskapet på sikre fortsatt god forsyningssikkerhet og legge til rette for bærekraftig verdiskaping basert på et energisystem som leverer på målsetningene om nullutslipp i 2050.

-Det grønne taktskiftet innebærer et tydelig oppdrag for Statnett. Vi må forbedre våre planprosesser, øke tempoet og samarbeide tettere med både kraftsektoren og den fremvoksende industrien. Selv om det usikkerhet om hva fremtiden bringer og mange planer fremdeles er umodne, skal vi lykkes med dette. Nettet er en kritisk faktor for at vi som nasjon skal nå våre mål. Da må vi forberede oss på en vekst som skissert i de mest ambisiøse scenariene i våre analyser, understreker konsernsjef Tonne i Statnett.

Tydeligere retning mot nullutslipp
Statnett publiserer annethvert år en langsiktig markedsanalyse (LMA) som lager prognoser for utviklingen i kraftforbruk, -produksjon og prisbildet i Norden og Europa. En oppdatering av LMA fra høsten 2020 viser utvikling på en rekke faktorer som bidrar til en enda tydeligere retning mot nullutslipp i Europa og en raskere omstilling av energisystem og industri i Europa. EUs innstramming av utslippsmålene for 2030 og den kraftige veksten i CO2-prisen det siste halvåret, gir økte insentiver til elektrifisering og stimulerer til etablering av ny grønn industri.

I Norge har utviklingen det siste halvåret gjort vår hovedprognose for norsk forbruksutvikling mer sikker, særlig det kommende tiåret. Samtidig ser Statnett at antallet henvendelser fra ny virksomhet som ønsker å knytte seg til nettet fortsetter å øke kraftig og en rekke eksisterende industri- og elektrifiseringsprosjekter er blitt konkretisert. Utviklingen i Norge understøttes også av politiske signaler, blant annet i regjeringens stortingsmelding "Energi til arbeid".

-I tiden som kommer står vi som selskap overfor store oppgaver. Vår nye strategi vil sikre at vi løser dem, men peker også på områder hvor vi må omstille oss. Vi må i større grad se helheten i kraftsystemet og utvikle nettet i tråd med dette helhetsbildet, både regionalt og på landsbasis. Samtidig må vi utvikle nye innovative løsninger, sikre fremtidsrettet digitalisering og samarbeide tettere med omverdenen, sier Hilde Tonne.

-Kravene til sikker strømforsyning blir også enda klare i et samfunn som i større grad er avhengig av strøm. Som integrert systemoperatør for det elektriske energisystemet må vi bruke alle virkemidlene vi har til rådighet for å utnytte teknologi og markedsmekanismer som legger til rette for dette. Sist, men ikke minst krever fremtidens kraftsystem større fleksibilitet og forbrukere som er en integrert del av kraftsystemet, understreker Tonne.