De systemansvarlige nettselskapene i regionen samarbeider aktivt og deler informasjon for å styrke forsyningssikkerheten for strøm. Hvis det oppstår konkrete situasjoner som kan utfordre forsyningssikkerheten vil selskapene jobbe sammen for å minimere konsekvensene for forbrukerne. En felles ekspertgruppe analyserer nå kraftsituasjonen i Østersjøområdet, spesielt med tanke på å identifisere konsekvenser og avhengigheter knyttet til utveksling mellom landene.

Organisasjonen for europeiske systemoperatører (ENTSO-E) publiserte nylig rapporten Winter Outlook 2022-2023 – Early Insights. Rapporten understreker at det vil være mer krevende for energimarkedet i Europa å sikre tilstrekkelig energi og effekt til de kaldeste vinterdagene i januar og februar, sammenlignet med situasjonen i foregående år. Gjennomgående er det mindre marginer å gå på i kraftsystemet. I landene rundt Østersjøen er det i scenario med lite tilsig til vannmagasinene en utfordrende situasjon i Sør-Norge, Sør-Sverige og den østlige delen av Danmark (prisområde DK2). I scenarioer med begrensninger i kraftproduksjon fra atomkraftverk øker risikoen for effekt- eller energimangel betydelig i Sør-Sverige og Finland, som er avhengig av import.

Lederne for de systemansvarlige nettselskapene i Norden og rundt Østersjøen har en felles forståelse av situasjonen. Selskapene er klare til å samarbeide for å sørge for å løse utfordrende situasjoner i kraftsystemet, og vil dele nødvendig informasjon og systemtjenester for å redusere risikoen for at slike situasjoner oppstår.

Selv om kraftforbruket allerede er redusert i Norden og i de andre landene rundt Østersjøen sammenlignet med tidligere år, oppfordrer systemoperatørene forbrukere om å fortsette å holde forbruket nede. En reduksjon i samlet elektrisitetsforbruk er det mest hensiktsmessige verktøyet for å redusere kraftpriser og unngå situasjoner med rasjonering av strøm.

De systemansvarlige nettselskapene i Norden og rundt Østersjøen er Statnett, Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid, Elering, AST, Litgrid, PSE og 50Hertz.