- Vi varslet tidlig at det kan bli en stram situasjon mot slutten av vinteren dersom det blir vanskelig å importere fra landene rundt oss og vinteren blir kald. Selv om vannmagasinene er fylt opp noe de siste ukene vurderer vi fortsatt kraftsituasjonen som stram i Sør-Norge, sier konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett.

Det europeiske energisystemet er preget av krigen i Ukraina og energikrisen som blant annet skyldes tørke, manglende gass og utfall av kjernekraft. Vinteren vi går inn i vil bli svært krevende for Europa, og det er fortsatt en stram kraftsituasjon i Norge. En fersk europeisk rapport viser at kraftsystemet i Norden og Baltikum har små marginer hva gjelder energi og effekt til vinteren, og det kan bli en stor utfordring å dekke behovet i timene med aller mest forbruk.

Rapporten fra sammenslutningen av europeiske systemoperatører (ENTSO-E) viser sammen med en gjennomgang fra de nordiske og baltiske systemoperatørene at det vil være krevende å sikre nok effekt til de kaldeste vinterdagene. Samtidig viser den også at selv om forsyningssituasjonen for gass er bedret, er det fremdeles stor usikkerhet i de europeiske energimarkedene. Flere land er avhengige av import for å dekke både energi- og effektbehov i perioder.

- Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til energisituasjonen gjennom vinteren. Den stramme kraftsituasjonen handler om vinteren som helhet, ikke enkelttimer. For landene rundt oss er det en utfordring at de risikerer å ikke ha nok strøm til timene med høyest forbruk. Norge er det eneste av de nordiske landene som isolert sett nå har tilstrekkelig effekt i kraftsystemet til å håndtere forbruket også de kaldeste vinterdagene. Samtidig vil også store ubalanser i Norden kunne påvirke driften av kraftsystemet i Norge, fortsetter Østli.

Det er store forskjeller mellom regionene, både i Norge og i landene rundt oss. Det gjør at det er viktig med samarbeid over landegrensene for å ivareta forsyningssikkerheten også i krevende situasjoner. Statnett følger situasjonen tett sammen med systemoperatørene i våre naboland.

Tilgangen til effekt er viktig for å sikre at vi har nok strøm som kan produseres samtidig i de timene hvor forbruket er høyest og behovet er størst. Med mer uregulert kraft i systemet, som sol- og vindkraft, er tilgang på tilstrekkelig effekt stadig viktigere.

- Det er behov for investeringer i mer effekt og kraftproduksjon i Norge. Statnetts analyser viser at i tillegg til mer kraftproduksjon for å møte det økende kraftbehovet i årene som kommer, må det investeres i mer effekt og det må sikres god fleksibilitet i systemet. Dette er nødvendig for å sikre tilgang på nok kraft i årene fremover, understreker Østli.

Les rapporten Nordic and Baltic Sea Winter Outlook 2022-2023 her.

Winter Outlook 2022-2023 - early insights fra ENTSO-E legges fram 20. oktober (lenke til webinar)