Kraftsystemet i Norge, Norden og Europa er i stor endring. Som et ledd i å redusere CO2-utslipp fases fossile energikilder ut til fordel for uregulerbare fornybare energikilder som vind og sol. Samtidig opplever vi økt etterspørsel for å tilknytte nytt forbruk.

- For å opprettholde en god forsyningssikkerhet og effektive markedsløsninger har vi startet på en omfattende implementering av nye løsninger. Blant annet skal vi forbedre energihandelen ved gå over til flytbasert kapasitetsberegning tidlig i 2023 og automatisere balansering innen et par års tid, sier Gunnar Løvås konserndirektør i Statnett.

Portrett Gunnar Løvås
- Vi er avhengig av et tett og godt samarbeid med aktørene i bransjen, da aktørene må gjøre endringer i sine IT-systemer for å delta i framtidige markeder. Konserndirektør Gunnar Løvås

Behov for mer fleksibilitet, digitalisering og automatisering

- Som følge av endringene i kraftsystemet er det et stort behov for mer fleksibilitet både som prisrespons i energimarkedene, ved nettilknytning og som reserver i systemdriften. Vi forventer at mye av det nye forbruket vil ha en større grad av fleksibilitet enn tradisjonell industri. Vi ser et behov for at etablert industri også må bli mer fleksible. Dette vil øke nettutnyttelsen og ivareta samfunnets behov for raskere tilknytning av nytt forbruk og ny produksjon samt bidra til å utjevne prisforskjeller internt i Norge, sier Løvås.

 

Planen og aktivitetene i SMUP viderefører det gode nordiske samarbeidet. Dette samarbeidet har over lang tid vært drivende i utviklingen av effektive markedsløsninger og gitt store gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse og felles systemdriftsløsninger. Digitalisering og automatiserte løsninger vil prege det videre arbeidet med å utvikle system og markedsløsninger.

 

- Vi er avhengig av et tett og godt samarbeid med aktørene i bransjen, da aktørene må gjøre endringer i sine IT-systemer for å delta i framtidige markeder. For å øke framdriften i utviklingen av nye løsninger skal vi nyttiggjøre innovasjoner hos nettselskaper og andre aktører i og utenfor bransjen, forklarer Gunnar Løvås.

Utviklings­oppgavene som ligger foran oss krever en felles tilnærming, helt fra starten av. For eksempel vil en effektiv utvikling av havvind involvere en rekke nasjonale og internasjonale aktører, og god koordinering og informasjonsdeling blir essensielt. Det samme gjelder innenfor forbrukerfleksibilitet.

 

Økte investeringer gir samfunnsøkonomisk nytte

Statnett planlegger inntil en dobling av investeringsnivået til systemdrifts- og markedstiltak, fra ca. 400 MNOK årlig, til 600-800 MNOK årlig i kommende femårsperiode. Tiltakene i SMUP er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Nordic Balancing Model (NBM), inkludert finere tidsoppløsning, og flytbasert markeds­kobling bidrar til økt verdi for Norge. I tillegg er de også nødvendige for å realisere nullutslippssamfunnet og oppfylle norsk lov.