Det var i mai 2020 at Statnett søkte NVE om å rive ledningen fra Ultvedt i Ringerike til Smestad i Oslo. Søknaden har deretter vært på høring, og NVE har nå fattet vedtak.

  • Med dette vedtaket går vi over i neste fase av prosjektet, og vi kan starte opp med forberedelsene for gjennomføring, forklarer Siri Revelsby, prosjektleder i Statnett.

Luftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår om at den første masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa i retning Oslo, skal bevares.

Bakgrunn for vedtaket  
Statnett eier luftledningen fra Ultvedt-Smestad som en del av den opprinnelige 132 kV-luftledningen mellom Nore i Uvdal kommune og Smestad i Oslo kommune. Luftledningen er ikke i normal drift og fungerer i dag som en reserveledning. Ledningen er fortsatt i drift på strekningen fra Ultvedt til Nore i Uvdal kommune, og eies av Glitre Energi nett.

Konsesjonen på 132 kV Ultvedt-Smestad utløper i desember 2021. Pågående oppgradering av kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner vil forsterke nettet i Oslo. Når dette nye anlegget settes i drift, vil det ikke lenger være behov for reserveledningen.

River master tett på omgivelsene
Flere av mastepunktene langs traseen befinner seg i områder der mange mennesker både bor og ferdes. Det betyr at det i perioder vil være begrenset fremkommelighet. Dette vil bli informert om i god tid før arbeidet starter. Etter planen vil rivearbeidene pågå i perioden oktober 2021-mai 2022.

  • Vi har en ambisjon om å gjennomføre rivingen på en mest mulig skånsom måte for omgivelsene, sier Revelsby. – Samtidig ber vi om forståelse for at det i kortere perioder vil være anleggsarbeid og støy når vi jobber ved hvert enkelt mastepunkt.

Før arbeidene kan starte, må Statnett utarbeide en Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) som skal godkjennes av NVE. Her vil vi beskrive hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta mest mulig hensyn til omgivelsene.  

Tillatelsen fra NVE kan påklages.

Mer informasjon om vedtaket finner du på NVEs hjemmeside og på prosjektsiden til Ultvedt-Smestad på statnett.no.