Statnett har revet luftledningen som går fra Ultvedt på Ringerike til Smestad transformatorstasjon i Oslo.   

Bakgrunn for rivingen

Statnett eier luftledningen Ultvedt-Smestad som er en del av den opprinnelige 132 kV-luftledningen mellom Nore i Uvdal kommune og Smestad i Oslo kommune. Den ble satt i drift i 1928. Luftledningen fungerte i mange år som en reserveledning 

Konsesjonen på 132 kV Ultvedt-Smestad utløpte i desember 2021. Oppgradering av kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner har forsterket nettet i Oslo. Det er derfor ikke behov for ledningen i strømnettet. 

På sikt er det behov for forsterkning fra nordvest og inn til Oslo. Luftledningen Ultvedt-Smestad var en av tre luftledninger som går fra Ringerike-området til Oslo. Som en del av konseptvalgutredningen for Stor-Oslo i 2013 konkluderte Statnett med at de tre ledningene, som i dag går fra Smestad/Sogn i Oslo og videre nordover mot Ringerike, i fremtiden kan erstattes med en ny 420 kV forbindelse. Fremtidig trasé for en slik forbindelse er ikke avgjort og vil være en del av en fremtidig konsesjonsprosess.  

Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen konkrete planer om å starte planprosessen av en ny 420 kV forbindelse mellom Ringerike og Oslo. Dette vil bli styrt av blant annet behov for fornyelse og/eller økt kapasitet. Vi følger jevnlig med på behovsutviklingen og vil avdekke når det blir nødvendig å gå videre med ny forbindelse. 

Olje og energidirektoratet (OED) ga sin tilslutning til behov og overordnet konsept i sin behandling av konseptvalgutredningen for Nettplan-Stor-Oslo, som innebærer at transmisjonsnettet i Stor-Oslo over tid oppgraderes til 420 kV drift. På grunn av høy alder må nettet fornyes, men forbruksutviklingen kan være med på å styre hvor raskt det må skje. I sin anbefaling la OED vekt på at konseptet var "det mest fleksible slik at utbyggingstakt, omfang og rekkefølge kan endres dersom ny informasjon tilsier slike endringer.