- Den nasjonale dugnaden fortsetter, og det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor er vi glade for at alle forbrukskunder får redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett. 

Statnetts styre vedtok endringen etter at NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME) godkjente at Statnett kan redusere tariffsatsen særskilt for 2021. 

RMEs vedtak innebærer at Statnett får dispensasjon til å hente inn mindre i nettleie neste år enn den tillatte inntekten som er fastsatt av myndighetene. Inntektsreduksjonen vil bli hentet inn over fireårsperioden 2022-2025. Dermed unngås for store svingninger i tariffene og dette gir bedre forutsigbarhet for kundenes tariffkostnader. 
Statnett har også varslet myndighetene om at selskapets inntekter fra handel mellom prisområder og til andre land (flaskehalsinntektene) er forventet å bli høyere enn det selskapet har lagt til grunn i tidligere prognoser. Nye prognoser tilsier at denne situasjonen vil vedvare en stund fremover, og dette er forventet å begrense tariffen de nærmeste årene 

- Vi har gjennomført drøftinger med våre kunder før vi søkte myndighetene om dispensasjon. Vi mener vi har fått til en god avveining av ulike hensyn i denne saken. Kostnadene knyttet til drift og utvikling av strømnettet blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Ved å redusere nettleien for neste år unngår vi at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, slår Hundhammer fast.  

Nye tariffsatser for transmisjonsnettet gjeldende for 2021 blir: 

image8opva.png

 

infografikk