Statnett har registrert stort engasjement fra regionen for få økt nettkapasitet, både fra politikere og industriaktører. Det pågår derfor nå en oppdatert kartlegging av forbruksprognoser på Haugalandet. Denne kartleggingen inneholder også oversikt over forbruk som allerede har søkt om nettilknytning. Summen av forbruksplaner i området overstiger langt det som er ledig kapasitet i nettet. Statnett planlegger derfor å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til området.

Brev er sendt til aktørene

Statnett sendte nylig et brev til lokale bedrifter og interessenter med mulig forbruksbehov på Haugalandet. I brevet anmodes aktører med planer om økt forbruk, om å følge dette opp gjennom en formalisert søknad om tilknytning. Forutsatt et tilstrekkelig samlet volum, vil dette danne oppdatert grunnlag for konsesjonssøknad av nettiltak for å møte det omsøkte forbruket.

 

Ifølge de nye reglene om anleggsbidrag som trådte i kraft fra årsskiftet, skal kunder som utløser behov for nettinvesteringer dekke en forholdsmessig andel av kostnadene for videre utredninger og arbeidet med konsesjonssøknad. Individuelle utredningsavtaler vil derfor bli inngått med hver enkelt aktør, basert på innmeldt forbruksbehov. Avtaler som er inngått tidligere om kostnadsdekning i tidligfase vil bli erstattet med nye avtaler som er basert på det nye regelverket.

 

- Det vi i dag ser av forbruksplaner gjør at vi forventer å starte opp igjen prosjektarbeidet med ny ledning inn til Haugalandet.Vi ønsker å jobbe sammen med de lokale aktørene for å legge til rette for dette. Så snart vi har oppdatert det samlede behovet, har vi et bedre grunnlag for å inngå avtaler, som igjen åpner veien for å videreføre prosjektarbeidet, sier Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett.

Møte med aktørene

Statnett har invitert aktørene til et møte den 20. august for å gjennomgå oppdatert status av forbruksplaner i regionen som vil danne et viktig grunnlag for den videre nettutvikling på Haugalandet.