Denne informasjonen ble gitt på en workshop i København i regi av de nordiske systemansvarlige nettselskapene (TSOene/Transmission System Operators), og er en oppfølging av pressemeldingen om mulig forsinkelse som ble sendt ut den 14. mars.

Fram til nå har planen vært implementering av 15-minutters avregning den 18. desember 2020.  Electricity Balancing Guidlines (retningslinjer for kraftbalansering), som inngår i det nye EØS-regelverket som følger av den tredje energimarkedspakken, har sett behovet for lenger implementeringsperiode og åpnet for utsettelse i inntil fire år.

Implementeringen av 15-minutters avregning innebærer en omfattende endring av system og reguleringer for TSOene. Finere tidsoppløsning i kraftmarkedene har stor betydning for balanseringen av kraftsystemet, og gir behov for utstrakt automatisering og utgjør dermed også en integrert del av utviklingen av Nordisk Balanseringsmodell . -Vi har behov for en lengre implementeringsperiode for å sikre en robust omstilling, sier direktør for System- og Markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe. Hun forteller at TSOene har behov for mer enn et års utsettelse fra deadline som angitt i Electricity Balancing Guideline.

Overgangen til finere tidsoppløsning innebærer også store forandringer for markedsaktører, regionale nettselskap (DSOer/Distribution System Operators) og andre interessenter. En vellykket implementering er både avhengig av grundige forberedelser fra alle parter og av tett samarbeid og gjensidig involvering mellom TSOene og berørte interessenter. -For å få til den nødvendige involveringen, har vi etablert både nasjonale og en felles nordisk referansegruppe av interessenter. Vi vil ha webinarer og seminarer for alle interessenter, forteller Munthe. Et mer detaljert veikart blir presentert på et webinar i regi av Nordisk Balanseringsmodell den 29. mai og publisert på NBMs websider.

Veikartet skal så på høring blant berørte interessenter. -Vi vil så revidere veikartet ut fra tilbakemeldingene vi får gjennom høringen, forteller Munthe. -Dette veikartet vil så danne basis for forslag til ny deadline for implementering av 15-minutters oppløsning. Datoen vil bli bestemt av de nasjonale regulatorene i Norden, det vil si NVE for Norges vedkommende.

 

Finere tidsoppløsning: 15-minutters avregning

Kraftsystemet må alltid være i balanse, det vil si at strømforbruket til enhver tid må møtes med samme mengde kraftproduksjon. Fram til nå har endringer i balansen vært planlagt og handlet på timesbasis, og forandringer innenfor timen har blitt løst ved hjelp av TSO-enes reservemekanismer. 15-minutters avregning og mulighet til å handle på kvartersbasis vil gjøre aktørene i stand til å planlegge egen balanse mer presist, og dermed legges det til rette for en mer effektiv utnyttelse av kraftressurser og strømnett.


Nordisk balanseringsmodell (NBM)

Forutsetningene for å balansere det nordiske kraftsystemet forandres i det vi gradvis går over til et grønt, integrert og harmonisert europeisk kraftmarked. NBM-programmet skal sikre nødvendige endringer av balansemarkeder når det gjelder markedsdesign, utvikle metoder og driftsprosesser og tilhørende IT-prosesser i den nordiske regionen. Implementering av finere tidsoppløsning inngår i NBM-programmet.

NBM-programmet og arbeidet med finere tidsoppløsning er et samarbeid mellom de systemansvarlige nettselskapene i Norden: Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet.

 

Du kan lese mer om NBM og finere tidsoppløsning på NBMs websider