Alle mellomlandsforbindelsene våre bidrar til verdiskaping ved å øke verdien på norsk vannkraft gjennom eksportNorske kraftprodusenter er i all vesentlig grad offentlig eid, og overskuddet kommer derfor tilbake til norske kommuner og staten. Kablene gir også mulighet for viktig import i situasjoner der det er mye kraftproduksjon i nabolandene og kan slik bidra til lavere pris i perioder.  

I år med lite nedbør i Norge, er muligheten for import fra andre land viktig for å sikre strømforsyningen til norske forbrukere. I tillegg legger kablene til rette for økt produksjon av fornybar energi og bidrar dermed til å nå klimamålene på begge sider av kabelen. 

Kraftproduksjon og –forbruk handles i det området produksjonen eller forbruket skjer. Det vil si at norske kraftprodusenter selger kraften i sitt respektive prisområde til den prisen som gjelder der. Overskuddet eller underskuddet utveksles med andre prisområder etter hvor kraften er billigst. Prisdifferansen mellom områdene utgjør såkalte flaskehalsinntekter. Disse inntektene deles mellom Statnett og det tilsvarende selskapet på den andre siden. Disse inntektene går til å dekke utgifter som ellers ville måtte vært dekket inn med nettleie. På den måten bidrar disse inntektene til å holde Statnetts andel av nettleien nede. 

Her kan du lese mer om flaskehalsinntektene hittil i år og om tariffen/nettleien for 2022.