Alle mellomlandsforbindelsene våre bidrar til verdiskaping ved å øke verdien på norsk vannkraft gjennom eksportNorske kraftprodusenter er i all vesentlig grad offentlig eid, og overskuddet kommer derfor tilbake til norske kommuner og staten. Forbindelsene gir også mulighet for viktig import i situasjoner der det er mye kraftproduksjon i nabolandene og kan slik bidra til lavere pris i perioder.  

I år med lite nedbør i Norge, er muligheten for import fra andre land viktig for å sikre strømforsyningen til norske forbrukere. I tillegg legger mellomlandsforbindelsene til rette for økt produksjon av fornybar energi og bidrar dermed til å nå klimamålene både i Norge og landet forbindelsen går til. 

Kraftproduksjon og –forbruk handles i det budområdet (prisområdet) produksjonen eller forbruket skjer. Det vil si at norske kraftprodusenter selger kraften i sitt respektive budområde til den prisen som gjelder der. Overskuddet eller underskuddet utjevnes gjennom utveksling med tilknyttede budområder etter hvor kraften er billigst. Prisdifferansen mellom områdene utgjør såkalte flaskehalsinntekter. Disse inntektene deles mellom Statnett og eieren av forbindelsen i landet den går til. Flaskehalsinntektene går til å dekke utgifter som ellers ville blitt dekket inn gjennom Statnetts tariffer. På den måten bidrar disse inntektene til å holde Statnetts andel av nettleien nede. 

Her kan du lese mer om flaskehalsinntektene og om årets tariff.