Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel 

På kraftbørsen handles kontrakter med levering av kraft time for time neste døgn. Strøm må brukes samtidig som den produseres, og det må alltid være balanse mellom produksjon og forbruk. 

Denne balansen sikres i stor grad gjennom markedet. Aktører i markedet (i denne sammenhengen  kraftprodusenter, store kraftforbrukere i industri, kraftleverandører og meglere) leverer inn salgs- og kjøpsbud til kraftbørsen. Basert på budene og den ledige overføringskapasiteten i det sentrale strømnettet, beregnes prisene for hver time neste døgn for hvert av prisområdene Norge, Norden og Europa er delt inn i. Les mer om prisområder.

Strømprisen påvirkes av mange faktorer 

I Norge er særlig været en viktig faktor for hvor mye strømmen koster. Er det lite nedbør og vannmengden i magasinene til kraftverkene går ned, øker verdien på vannet som er igjen. Regner det mye, og magasinene er fulle synker verdien på vannet. Vindkraftproduksjonen varierer samtidig også mye og med hyppigere svingninger, avhengig av hvor, og hvor mye det blåser. 

Kraftsituasjonen og strømprisene i landene rundt oss påvirker også strømprisene i Norge. Det norske og nordiske kraftsystemet er tett koblet sammen, og tilknyttet Europa og Storbritannia gjennom mellomlandsforbindelser. Fra Norge driftes det i dag sju forbindelser til Sverige, én til Finland og fire til Danmark. I tillegg har vi forbindelser til Nederland, Tyskland og Storbritannia. 

Kraftprisene i Europa bestemmes av mange faktorer, blant annet prisene på gass og kull og kvoteprisen for CO2-utslipp. Det er også de senere årene bygget ut mye væravhengig kraftproduksjon i form av sol- og vindkraft. Selv om Norge ikke har gass- eller kullkraft, påvirkes norske strømpriser fordi vi er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Norge har hatt forbindelser til landene rundt siden 1960-tallet og vi har hatt et felles kraftmarked i Norden siden 1996 da vi etablert et felles marked sammen med Sverige.  

Import og eksport av strøm 

Statnett er systemoperatør i Norge, og eier og drifter forbindelsene mellom Norge og andre land, sammen med systemoperatører i landene de går til. Når vi utveksler kraft flyter den fra områder med lav pris til områder med høy pris. Som vi allerede har vært inne på over er det ulike faktorer som påvirker prisene forskjellige steder, og kraftutveksling bidrar til at ulike lands kraftsystemer utfyller hverandre. Norge kan importere kraft fra utlandet når prisen hos våre handelspartnere er lavere enn her hjemme, og dermed lagre vann i magasinene til senere bruk. Når behovet for strøm og kraftprisene er høyere i utlandet enn i Norge, kan vi eksportere kraft. Krafthandelen bidrar med både med å øke verdien av vår fornybare energiproduksjon og til økt forsyningssikkerhet for norske strømkunder.  

I tillegg genererer mellomlandsforbindelsene såkalte flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntektene brukes i Statnetts drift og utbygging av strømnettet. Slik bidrar de til å redusere nettleien til norske strømkunder fra hva den ellers ville vært.