Kjøp og salg av kraft gjøres enten hos en kraftbørs eller bilateralt direkte mellom kraftselskapene. Handelen gjennomføres før den timen hvor kraften skal produseres eller forbrukes. Når en handel er inngått skal den rapporteres til balanseavregningen.

Nettselskapet måler faktisk forbruk og produksjon og rapporterer dette til Elhub som igjen beregner det underlaget som rapporteres til balanseavregningen. Det er utfordrende å vite på forhånd nøyaktig hvor mye som vil produseres eller forbrukes. Det blir derfor en ubalanse mellom det som var planlagt/handlet og det som ble målt. Det er denne ubalansen som gjøres opp i balanseavregningen, samt aktiveringer Statnett som systemsansvarlig aktiverer for å sikre den fysiske balansen i kraftsystemet.

Hvordan balanseavregning skal gjennomføres, og hvilke plikter som ligger på nettselskap, kraftleverandør og balanseansvarlig, er regulert i avregningsforskriften.

Statnett som avregningsansvarlig er ansvarlig for balanseavregningen i Norge, men det er ikke lenger Statnett som utfører den. Balanseavregning må gjøres i alle land, og i Norden er derfor eSett opprettet som et eget selskap som utfører balanseavregning. eSett Oy (eSett) eies av de fire systemoperatørene; Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät, med like stor eierandel hver

Les mer om eSett og hvordan balanseavregning gjennomføres på deres nettsider.

Slik blir du balanseansvarlig

Alle kraftleverandører må være med i balanseavregningen, enten ved selv å inngå avtale om dette og dermed bli balanseansvarlig, eller ved å inngå avtale med en annen aktør som allerede er balanseansvarlig.

For å bli balanseansvarlig må følgende punkter oppfylles:

  1. Innhente omsetningskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utenlandske foretak som ønsker å gå inn i det norske kraftmarkedet må registrere seg som norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  2. Innhente GLN-nummer utstedt av GS1 Norway. GLN-nummer er unike koder som sikrer pålitelig og effektiv identifikasjon av alle aktører i kraftmarkedet

  3. Registrer aktøren som balanseansvarlig i Edielregisteret, adresseregisteret over alle aktører i det norske kraftmarkedet. www.ediel.no

  4. Registrer et godkjent IT-system for aktøren i Edielregisteret, eller gjennomfør systemtest av eget IT- system

  5. Sertifiser aktøren for Nordisk Balanseavregning (eSett) i Edielregisteret

  6. Inngå avregningsavtale med eSett

  7. Inngå balanseavtale med Statnett. Det er eSett som administrerer inngåelsen av denne avtalen