Markedsanalyse er et viktig grunnlag for videre analyser og beslutninger

Analysen drøfter hovedtrender og sentrale usikkerhetsmomenter ved markedsutviklingen, dokumenterer Statnetts forutsetninger og gir en prognose for forventet kraftpris samt et relevant utfallsrom for prisutviklingen.

- Markedsanalysen gjør oss bedre i stand til å se framtidige driftsutfordringer i forkant, og er et viktig underlag for våre investeringsbeslutninger. Fra og med 2016 offentliggjør vi dette arbeidet i en egen rapport. Dette er del av vårt mål om større åpenhet rundt våre vurderinger, og en mer kvalifisert dialog rundt våre beslutninger, sier Anders Kringstad, leder for Markedsanalyse i Statnett.

Kraftmarkedets utvikling mot 2040

Statnetts langsiktige markedsanalyse strekker seg til 2040 og bekrefter det langsiktige bildet vi allerede har sett en stund. Kraftsektoren vil bli sentral i omleggingen til et energisystem med stadig lavere CO2-utslipp og det er store endringer underveis i det europeiske kraftsystemet, med økende fornybarandel, utfasing av kullkraft og elektrifisering av samferdsel.

Vi forventer økte kraftpriser mot 2030, med gjennomsnittspriser over året på 40-50 €/MWh i hele Nordvest-Europa. Økningen drives i hovedsak av høyere priser på gass og CO2, samt at gasskraft i større grad blir prissettende på kontinentet. Kombinert med mer fornybar produksjon gir prisøkningen også gradvis mer kortsiktig prisvariasjon, både på kontinentet, i Norden og i Storbritannia. Det er samtidig mye usikkerhet knyttet til den framtidige markedsutviklingen. Vi har derfor et utfallsrom for gjennomsnittlige kraftpriser over året på 30 til 60 €/MWh fra 2030.

I tillegg til prognosen for kraftpriser drøfter rapporten utvikling og fremtidige utfordringer i det europeiske og nordiske kraftsystemet.

Her finner du siste versjon av Langsiktig markedsanalyse og alle våre publiserte rapporter