Markedsanalyse er et viktig grunnlag for videre analyser og beslutninger

Rapporten drøfter hovedtrender og sentrale usikkerhetsmomenter ved markedsutviklingen, dokumenterer Statnetts forutsetninger og gir en prognose for forventet kraftpris samt et relevant utfallsrom for prisutviklingen.

Analysen dekker det nordiske og det meste av det europeiske markedet og består av flere deler:

  • Drøfting av hovedtrender og sentrale usikkerhetsmomenter
  • Forutsetninger for det vi vurderer som den mest sannsynlige utviklingen
  • Detaljerte modelldatasett for utvalgte fremtidige år
  • Prognose for forventet kraftpris og scenarioer som skisserer et relevant utfallsrom
  • Delanalyser på utvalgte temaer relevante for Statnetts virksomhet

Hvorfor vi lager en langsiktig markedsanalyse

Den langsiktige markedsanalysen gjør oss bedre i stand til å se framtidige driftsutfordringer i forkant, og er et viktig underlag for våre investeringsbeslutninger. Gode prognoser og analyser er en forutsetning for at Statnett skal kunne se behov og utfordringer i forkant, og ta riktige investeringsbeslutninger. Dette innebærer et bredt spekter av aktiviteter. En av dem er å holde oversikt over og analysere den langsiktige utviklingen av kraftmarkedet. I den forbindelse gir vi ut en markedsanalyse annethvert år i forkant av KSU- og NUP-prosessen. 

Vi mener det både er nødvendig og effektivt å gjennomføre denne analyseprosessen. Utviklingen i Norden og Europa har stor betydning for Norge og Statnetts beslutninger. Videre har vi behov for oppdaterte og detaljerte datasett til bruk i våre egne modeller. Det er derfor ikke tilstrekkelig å kjøpe eksterne prisprognoser og markedsrapporter. Siden vi har et såpass klart behov, er det for oss tidseffektivt å samle og strukturere arbeidet med prognoser og datasett. Hensynet til transparens er et viktig argument for å utgi en separat markedsrapport. Med dette gjør vi det lettere å få innsikt i våre forutsetninger og begrunnelsen for disse. Langsiktig markedsanalyse er ment å gi et godt utgangspunkt for andre beregninger, prosesser og utredninger. Vår analyse gir derfor ikke noe fullstendig bilde av konkrete nettbehov eller driftsutfordringer. 

Her finner du siste versjon av Langsiktig markedsanalyse og alle våre publiserte rapporter