Når vi i Statnett tar beslutninger, må vi vurdere og sannsynliggjøre at den samfunnsmessige nytten er større enn den samfunnsmessige kostnaden. Vi utfører derfor samfunnsøkonomiske analyser og benytter samfunnsøkonomisk lønnsomhet for å vurdere om nettiltak er samfunnsmessig rasjonelle, eller ikke.


Analysene er en viktig del av beslutningsunderlaget

Den samfunnsøkonomiske analysen er en viktig del av beslutningsunderlaget, men ikke hele. Normalt vil avveiningen mellom prissatte og ikke-prissatte virkninger inneholde betydelige elementer av skjønn, samtidig som det er usikkerhet og uenighet knyttet til forutsetninger og verdsetting av flere typer konsekvenser. Det kan også være relevante forhold som av ulike grunner ikke fanges opp av analysene. Den endelige beslutningen om hvilket tiltak som eventuelt skal iverksettes, ligger derfor utenfor selve analysen, og er opp til beslutningstaker å fatte.

Slik planlegger vi nettiltak

Første steg i planleggingen av et nettiltak begynner med at vi identifiserer et behov. Behovet er ofte koblet til forventninger om endringer i forbruk og produksjon, tilstand på eksisterende anlegg eller erfaringer fra driften av kraftsystemet.

Mer om tilknytning finner du her

Fem fundamentale spørsmål

Ved tilknytning av ny kraftproduksjon eller stort nytt industriforbruk må vi for eksempel vurdere om kapasiteten i nettet er stor nok til å gi en forsvarlig tilknytning. På samme måte kan forventninger om økning i alminnelig forsyning gi grunnlag for å analysere om nettkapasiteten er stor nok til å møte den forventede utviklingen. Hvis dette ikke er tilfellet, undersøker vi alternative tiltak og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av disse. 

Løpende oppdateringer

Våre nettiltak har lange ledetider og vi utfører og oppdaterer derfor samfunnsøkonomiske analyser flere ganger i løpet av et prosjekts utvikling. Første gang som utgangspunkt for å opprette et formelt prosjekt og siste gang ved beslutning om oppstart av utbygging.

For de største prosjektene gjennomfører vi en såkalt konseptvalgutredning (KVU). Formålet med konseptvalgutredningen er å vurdere overordnede alternative måter å løse et behov på. Som en del av konseptvalgutredningene gjennomfører vi omfattende samfunnsøkonomiske analyser. KVUene oversendes Olje- og energidepartementet for uttalelse, samtidig som den skal kvalitetssikres av en ekstern part. Departementet gir deretter en offentlig uttalelse til behovet for kraftledningsanlegget, det valgte konsept og eventuelle andre politisk viktige spørsmål.

Etter konseptvalget utvikles mulige tekniske løsninger videre og vi vurderer samfunnsøkonomisk lønnsomhet av disse. Konsesjonssøknad til NVE sendes normalt etter at beslutning om teknisk løsning er fattet og den samfunnsøkonomiske analysen er en viktig del av søknaden. Ved investeringsbeslutning og beslutning om oppstart av utbygging blir det gjort mindre oppdateringer av analysen for å verifisere at behov og lønnsomhet fortsatt er tilstede.

Her finner du alle våre publiserte rapporter

Vi forholder oss for øvrig til Direktoratet for økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser.