En samfunnsøkonomisk analyse er et verktøy for å synliggjøre og verdsette ulike konsekvenser av våre nettiltak. Analysene er av teknisk-økonomisk karakter. I analysen skal alle relevante fordeler og ulemper ved de alternativene tiltakene beskrives og hensyntas. Dette gjelder også virkninger som ikke kan prissettes. Slik sett vil analysene gi en helhetlig fremstilling og gi svar på om de samlede fordelene av et tiltak overstiger ulempene.

Fem fundamentale spørsmål

Våre samfunnsøkonomiske analyser blir tilpasset den konkrete problemstillingen det skal tas stilling til og tiltakets størrelse. Dette innebærer at noen analyser er nokså overordnede, mens andre er mer detaljerte og omfattende. Vårt fokus endrer og utvikler seg også i løpet av et prosjekt sine faser. Fokus i den tidlige prosjektutviklingen er å sikre at riktig tiltak blir valgt. I de etterfølgende fasene er hovedfokus å optimalisere den valgte løsningen og sikre at det gjennomføres på en best mulig måte. Samfunnsøkonomiske analyser hjelper oss først og fremst i de tidligste fasene.

Uavhengig av omfanget på analysen forsøker vi alltid å besvare følgende fem spørsmål:

  1. Hva er behovet/ problemet?
  2. Hvordan kan det løses?
  3. Fordeler og ulemper ved de ulike løsningene?
  4. Konklusjon om samfunnsøkonomisk lønnsomhet?
  5. Forutsetninger for en vellykket prosjektgjennomføring?

Analysene er en viktig del av beslutningsunderlaget

Den samfunnsøkonomiske analysen er en viktig del av Statnetts og myndighetenes beslutningsunderlag. Analysene er en faglig vurdering som er basert på dokumenterte og etterprøvbare funn. Analysene er imidlertid ikke alltid helt komplette - det kan være relevante forhold som ikke er inkludert i analysen på en god måte og det kan være forhold som har endret seg etter at analysen ble ferdigstilt. I tillegg vil avveiningen mellom prissatte og ikke-prissatte virkninger inneholde betydelige elementer av skjønn.

I tillegg kan det være ønskelig å få vurdert tiltak etter måloppnåelse og fordelingshensyn. Det kan altså være forhold som kan tilsi at vi bør stoppe eller gå videre med et tiltak, selv om den samfunnsøkonomiske analysen i seg selv viser noe annet. Den endelige beslutningen om hvilket tiltak som eventuelt skal iverksettes, ligger altså utenfor analysen og er opp til beslutningstaker å fatte.

Her finner du alle våre publiserte rapporter

Vi forholder oss for øvrig til Direktoratet for økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser.