Systemdrifts- og markedsutviklingsplan og tiltaksplan

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (forkortet SMUP) beskriver våre oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak fremover.

Tiltakene er beskrevet i en egen tiltaksplan, som oppdateres kontinuerlig etter vår tiltaksportefølje for utviklingen av kraftsystemet. Tiltaksplanen foreligger derfor også som et eget dokument ved siden av Systemdrifts- og markedsutviklingsplan.

Gjennom jevnlige oppdateringer av tiltaksplanen i SMUP, vil vi gi bransjen god innsikt i våre planer for videre utvikling.

Du kan se og laste ned Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) 2017 og Tiltaksplan 2018-2022 i dokumentlista på denne siden.

Notat om utvikling av systemtjenester

Notatet gir en kortfattet presentasjon av dagens rammevilkår for bruk av systemtjenester og andre virkemidler i systemdriften. Vi beskriver også hvordan vi forventer at utviklingstrekkene vil påvirke behovet og rammevilkårene for systemtjenester de neste fem årene, så langt det har vært mulig å tydeliggjøre dette. Notatet gir videre et innblikk i pågående analyser og problemstillinger som er relevante for fremtidig bruk og anskaffelse av systemtjenester.

Verdier i systemdrifts- og markedsutvikling

Rapporten Verdier i Systemdrifts- og markedsutvikling 2019 er en oppdatert versjon av Verdiskapingsrapporten 2016. Utgivelsen har som formål å forklare hvordan utviklingstiltak innen systemdrifts- og markedsutvikling bidrar til verdiskaping. I tillegg presenterer vi nytteestimater.

Ved å sikre velfungerende systemdrifts- og markedsløsninger skal vi sørge for sikker og effektiv drift i et kraftsystem i omstilling. Samtidig får vi en mer effektiv utnyttelse av både norske kraftressurser og eksisterende overføringsnett. Det åpnes blant annet for økte og lønnsomme handelsmuligheter for norske aktører.

Det er utfordrende å kvantifisere nytten av tiltak i systemdrifts- og markedsutvikling og tallene vi presenterer er anslag med usikkerhet. Vi vurderer imidlertid konklusjonene som robuste. 

Du kan lese og laste ned rapporten i dokumentlista på denne siden.