Systemdrifts- og markedsutviklingsplan og tiltaksplan

En ambisiøs klimapolitikk fører til store omstillinger av kraftsystemet. Statnett vil bidra til et mer klimavennlig kraftsystem og utnytte muligheter for verdiskaping. Samtidig skal vi opprettholde god forsyningssikkerhet i et endret kraftsystem som blir mer komplekst å drifte. Dette gjør det nødvendig å gjennomføre omfattende endringer av dagens systemdrifts- og markedsløsninger og automatisere sentrale prosesser i systemdriften.

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) beskriver våre oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak fremover.

Utviklingstiltakene som skal gjennomføres de nærmeste årene er beskrevet i Tiltaksplanen for systemdrift- og markedsutvikling. Dette er et eget dokument som oppdateres jevnlig. Vi ønsker vi gi bransjen god innsikt i våre planer for videre utvikling. Gjennomføringen av Tiltaksplanen er avhengig av et tett og godt samarbeid i kraftbransjen.  

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) 2017 og siste oppdatering av Tiltaksplanen finnes i dokumentlisten nederst på denne siden. 

Tiltaksplan systemdrifts- og markedsutvikling 2020-24 ble sist oppdatert i mai 2020.

Implementeringsplan IKT systemer

IKT implementeringsplan gir en overordnet oversikt av planlagte endringer i IKT systemene de nærmeste 1-2 årene. Dette er endringer som påvirker aktørene ved at det også kreves endringer i aktørenes IT-systemer. Av oversikten fremgår tiltak, aktuelle systemer og tidsplaner. IKT implementeringsplan finnes nederst på denne siden.   

Notat om utvikling av systemtjenester

Notatet gir en kortfattet presentasjon av dagens rammevilkår for bruk av systemtjenester og andre virkemidler i systemdriften. Vi beskriver også hvordan vi forventer at utviklingstrekkene vil påvirke behovet og rammevilkårene for systemtjenester de neste fem årene, så langt det har vært mulig å tydeliggjøre dette. Notatet gir videre et innblikk i pågående analyser og problemstillinger som er relevante for fremtidig bruk og anskaffelse av systemtjenester.

Verdier i systemdrifts- og markedsutvikling

Rapporten Verdier i Systemdrifts- og markedsutvikling 2019 er en oppdatert versjon av Verdiskapingsrapporten 2016. Utgivelsen har som formål å forklare hvordan utviklingstiltak innen systemdrifts- og markedsutvikling bidrar til verdiskaping. I tillegg presenterer vi nytteestimater.

Ved å sikre velfungerende systemdrifts- og markedsløsninger skal vi sørge for sikker og effektiv drift i et kraftsystem i omstilling. Samtidig får vi en mer effektiv utnyttelse av både norske kraftressurser og eksisterende overføringsnett. Det åpnes blant annet for økte og lønnsomme handelsmuligheter for norske aktører.

Det er utfordrende å kvantifisere nytten av tiltak i systemdrifts- og markedsutvikling og tallene vi presenterer er anslag med usikkerhet. Vi vurderer imidlertid konklusjonene som robuste. 

Du kan lese og laste ned rapporten i dokumentlista på denne siden.