Opptak av presentasjon av ny systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2022-2030. Desember 2021

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan og tiltaksplan

En ambisiøs klimapolitikk fører til store omstillinger av kraftsystemet. Statnett vil bidra til et mer klimavennlig kraftsystem og utnytte muligheter for verdiskaping. Samtidig skal vi opprettholde god forsyningssikkerhet i et endret kraftsystem som blir mer komplekst å drifte. Dette gjør det nødvendig å gjennomføre omfattende endringer av dagens systemdrifts- og markedsløsninger og automatisere sentrale prosesser i systemdriften.

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) beskriver våre oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak fremover.

Utviklingstiltakene som skal gjennomføres de nærmeste årene er beskrevet i Tiltaksplanen for systemdrift- og markedsutvikling. Dette er et eget dokument som oppdateres jevnlig. Vi ønsker vi gi bransjen god innsikt i våre planer for videre utvikling. Gjennomføringen av tiltaksplanen er avhengig av et tett og godt samarbeid i kraftbransjen.