• RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet. Behovet for å sikre oppreguleringsressurser i regulerkraftmarkedet har så langt vært hovedsakelig i vinterhalvåret (oktober-april).
  • Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM. RKOM stimulerer til at kraftintensiv industri synliggjør og bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.
  • Regulerkraftopsjoner sikres i RKOM-sesong og i RKOM-uke. Det er ett sett vilkår for RKOM som omfatter både uke- og sesongmarkedet. 
Slik blir du tilbyder i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

RKOM-sesong

I RKOM-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen. Kjøp i RKOM-sesong skal fortrinnsvis være gjennomført før oppstart av RKOM-uke. Vi informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RK) vurderes før hver sesong eller ved behov.

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2018/2019

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2018/2019 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger:

  • Kjøpt volum er totalt 647 MW.
  • Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 567 MW til pris 10,32 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.
  • Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 80 MW til pris 30,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til RKOM-vilkår gjeldende fra 12.11.2018.

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider.

RKOM-uke

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke deles i to tidsavsnitt gjennom uken, Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Budfrist for RKOM-uke Hverdag er fredag kl. 12.00, og budfrist for RKOM-uke Helg er torsdag kl. 12.00. Kvantum og pris per produkt og område offentliggjøres kl. 14.00 samme dag.