• RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet. Behovet for å sikre oppreguleringsressurser i regulerkraftmarkedet har så langt vært hovedsakelig i vinterhalvåret (oktober-april).
  • Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM. RKOM stimulerer til at kraftintensiv industri synliggjør og bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.
  • Regulerkraftopsjoner sikres i RKOM-sesong og i RKOM-uke. Det er ett sett vilkår for RKOM som omfatter både uke- og sesongmarkedet. 
Slik blir du tilbyder i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

RKOM-sesong

I RKOM-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen. Vi informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2020/2021


Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2020/2021 for ukene 46-15, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 962 MW.
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 842 MW til pris 11,70 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 120 MW til pris 30,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til enkelte bud med denne prisen og til alle bud lavere enn denne prisen, for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 17.04.2020.

 

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider

RKOM-uke

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke deles i to tidsavsnitt gjennom uken, Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Budfrist for RKOM-uke Hverdag er fredag kl. 12.00, og budfrist for RKOM-uke Helg er torsdag kl. 12.00. Kvantum og pris per produkt og område offentliggjøres kl. 14.00 samme dag.