• RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet. Behovet for å sikre oppreguleringsressurser i regulerkraftmarkedet har så langt vært hovedsakelig i vinterhalvåret (oktober-april).
  • Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM. RKOM stimulerer til at kraftintensiv industri synliggjør og bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.
  • Regulerkraftopsjoner sikres i RKOM-sesong og i RKOM-uke. Det er ett sett vilkår for RKOM som omfatter både uke- og sesongmarkedet. 
Slik blir du tilbyder i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

RKOM-sesong

I RKOM-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen. Vi informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RK) vurderes før hver sesong eller ved behov.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2020/2021

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2020, til og med uke 15 i 2021, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet på hverdager (mandag-fredag), dag (05:00-24:00)

  • Frist for budgiving er fredag 16.10.2020, kl. 12:00 
  • Vedståelsesfrist er onsdag 28.10.2020, kl. 12:00 

Det kan forventes at resultat om ev. tilslag publiseres kort tid før vedståelsefrist.

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er satt til minimum 1740 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 540 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 540 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom budområder. Minimum 540 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

Fra desember 2020 vil dimensjonerende feil kunne økes til 1400MW, når Nordlink er på drift, som er ny norsk dimensjonerende feil. Det totale reservebehovet i RKM vil da være 1940MW.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per budområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom budområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52, som er 135,9 MW frem til 31. Desember 2020. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H. Fra 1. Januar 2021 foreligger det ikke noen avtaler om langsiktige kontrakter.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per budområde, basert på behov. Det vil innebære at budområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre budområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre budområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2019/2020

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2019/2020 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger:

  • Kjøpt volum er totalt 692 MW.
  • Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 632 MW til pris 10,84 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.
  • Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 60 MW til pris 33,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til RKOM-vilkår gjeldende fra 12.11.2018.

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider

RKOM-uke

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke deles i to tidsavsnitt gjennom uken, Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Budfrist for RKOM-uke Hverdag er fredag kl. 12.00, og budfrist for RKOM-uke Helg er torsdag kl. 12.00. Kvantum og pris per produkt og område offentliggjøres kl. 14.00 samme dag.