Kapasitetsmarked for mFRR er et marked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i aktiveringsmarkedet for mFRR (regulerkraftmarkedet). Til nå har det største behovet for et slik marked vært å sikre oppreguleringsressurser i mFRR i vinterhalvåret (oktober-april). Det sikres også nedreguleringsressurser i perioder. 

Effekt fra både produksjon og forbruks kan tilbys i kapasitetsmarkedet for mFRR (RKOM). Kraftintensiv industri bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.

mFRR-kapasitet sikres i mFRR-sesong og i RKOM-uke. Det er separate vilkår for uke- og sesongmarkedet. Mer informasjon om kapasitetsmarked og deltagelse i markedene kan finnes i dokumentene lenger ned på siden.

mFRR-sesong

I mFRR-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen.

Statnett informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

 

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider

RKOM-uke

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, altså fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke deles i to tidsavsnitt gjennom uken: Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Budfrist for RKOM-uke Hverdag er fredag kl. 12.00 for påfølgende uke, og budfrist for RKOM-uke Helg er torsdag kl. 12.00 for påfølgende helg. Kvantum og pris per produkt og område offentliggjøres kl. 14.00 samme dag.

RKOM-uke varer frem til markedsoppstart av nytt mFRR kapasitetsmarked.

Resultater fra RKOM-uke publiseres på Tall og data fra reservemarkeder | Statnett

Markedsoppstart mFRR kapasitetsmarked

RKOM-uke skal erstattes og Statnett vil gå over til å kjøpe reservekapasitet i et daglig marked med timesoppløsning dagen før driftsdøgnet. Markedsvilkår som vil være gjeldende fra markedsoppstart er publisert i dokumentlisten under. Planlagt oppstart av nytt nasjonalt marked for mFRR-kapasitet er 'Q1 2024.