• RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet. Behovet for å sikre oppreguleringsressurser i regulerkraftmarkedet har så langt vært hovedsakelig i vinterhalvåret (oktober-april).
  • Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM. RKOM stimulerer til at kraftintensiv industri synliggjør og bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.
  • Regulerkraftopsjoner sikres i RKOM-sesong og i RKOM-uke. Det er ett sett vilkår for RKOM som omfatter både uke- og sesongmarkedet. 
Slik blir du tilbyder i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

RKOM-sesong

I RKOM-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen. Vi informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RK) vurderes før hver sesong eller ved behov.

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2019/2020

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2019/2020 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger:

  • Kjøpt volum er totalt 692 MW.
  • Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 632 MW til pris 10,84 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.
  • Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 60 MW til pris 33,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til RKOM-vilkår gjeldende fra 12.11.2018.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2019/2020

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2019, til og med uke 16 i 2020, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 18.10.2019, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 30.10.2019, kl. 12:00 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider.

RKOM-uke

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke deles i to tidsavsnitt gjennom uken, Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Budfrist for RKOM-uke Hverdag er fredag kl. 12.00, og budfrist for RKOM-uke Helg er torsdag kl. 12.00. Kvantum og pris per produkt og område offentliggjøres kl. 14.00 samme dag.