RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet for tertiærreserver. Til nå har behovet for å sikre oppreguleringsressurser i regulerkraftmarkedet hovedsakelig vært i vinterhalvåret (oktober-april).

Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM. RKOM stimulerer til at kraftintensiv industri synliggjør og bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.

Regulerkraftopsjoner sikres i RKOM-sesong og i RKOM-uke. Det er ett sett vilkår for RKOM som omfatter både uke- og sesongmarkedet. Mer informasjon om RKOM og deltagelse i markedet kan finnes i dokumentene lenger ned på siden.

Slik blir du tilbyder i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)

RKOM-sesong

I RKOM-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen. Statnett informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider

RKOM-uke

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, altså fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke deles i to tidsavsnitt gjennom uken: Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Budfrist for RKOM-uke Hverdag er fredag kl. 12.00 for påfølgende uke, og budfrist for RKOM-uke Helg er torsdag kl. 12.00 for påfølgende helg. Kvantum og pris per produkt og område offentliggjøres kl. 14.00 samme dag.

Resultater fra RKOM-uke publiseres på Tall og data fra reservemarkeder | Statnett

 

Markedsoppstart mFRR kapasitetsmarked

Fra høsten vil RKOM uke erstattes og Statnett vil gå over til å kjøpe reservekapasitet i et døgnmarked dagen i forveien. Markedsvilkår som vil være gjeldende fra markedsoppstart er publisert i dokumentlisten under. Eksakt dato for markedsoppstart vil bli publisert i god tid før oppstart.