Statnett har forståelse for at folk som bor og ferdes nær våre anleggsarbeid kan oppleve ulemper med dette. Perioder med støy er en av disse uunngåelige følgene av utbyggingen av strømnettet. Vi søker generelt å planlegge arbeidene slik at ulempene totalt sett blir minst mulig, både for miljø og folk. Dette innebærer en balansegang mellom hvor mye som kan gjøres hver dag, og hvor lenge anleggsperioden totalt sett skal vare.

Nå har siste byggesesong startet opp, og for tiden pågår det anleggsarbeid hovedsakelig i Ulvik, Granvin og Kvam. Generelt sett opplever Statnetts medarbeidere en god dialog med skiløpere, hyttefolk, fastboende og andre de møter.


På to strekninger; i Granvin og i Ulvik, krysser den nye ledningen eksisterende ledninger som tilhører BKK og Hardanger Energi. De eksisterende ledningene har midlertidig kabler som ligger oppå bakken. Denne midlertidige løsningen er sårbar, og det er derfor et mål at perioden med kabler på bakken blir så kort som mulig for å ha en mer normalt robust forsyning til forbrukere i området. For å korte ned denne perioden, ble det fra Statnetts side akseptert at entreprenøren arbeidet på disse to strekningene på skjærtorsdag.

Arbeidet som ble utført her medførte helikopterfrakt av personer ut til anleggssted på morgenen og tilbake på ettermiddagen, samt noe transport av materiell og utstyr. I tillegg ble det utført endeavslutninger på liner ved hjelp av detonasjon; 8 i Ulvik og 10 i Granvin. Dette gir et høyt smell for hver detonasjon. Vår vurdering var at dette ikke var "utilbørlig" i og med at arbeidet som ble tillatt utført var begrenset i omfang og fordi vi beregnet alternativet med en lengre periode med sårbar strømforsyning til å være mer uheldig.

Det ble også ble igangsatt arbeider i Kvam. Dette skyldes en beklagelig misforståelse, og ble stoppet så snart Statnett ble oppmerksom på feilen.

Statnett har forståelse for at folk har behov for rekreasjon i påskeferien. Derfor anmodet Statnett entreprenøren om å vise ekstra hensyn og f.eks. forsøkt å redusere bruk av snøscootere i utfartsområder. Generelt sett har det ikke blitt arbeidet på helligdagene. For å opprettholde fremdrift og redusere de sårbare periodene i strømforsyningen har vi imidlertid tillatt noe anleggsarbeid på to steder, og beklager de ulempene folk har opplevd i den forbindelse.