karmøy_stasjon.jpg

Statnett har søkt konsesjon til å bygge ny Karmøy transformatorstasjon inne på industriområdet til Hydro på Karmøy.

Transformatorstasjonen

Transformatorstasjonen etableres som et 420 kV gass-isolert anlegg (GIS-anlegg) som, inntil
ledningene tilknyttet transformatorstasjonen oppgraderes i fremtiden, vil bli driftet på 300 kV.
Stasjonen er tilrettelagt for en eventuell fremtidig utvidelse ved behov for økt kapasitet i området.

Ny Karmøy transformatorstasjon omsøkes ca. 30 meter nord for Håvik stasjon, inne på Hydros
eiendom som i stor grad er preget av industri og ikke er tilgjengelig for allmennheten. Det planlagte arealet for ny stasjon er ubebygd.

Håvik transformatorstasjon blir delvis sanert.

Ledningstiltak inne på Hydro-tomten
Det omsøkes omlegging av eksisterende 300 kV ledningene Spanne-Håvik, Sauda-Håvik og KårstøHåvik. 300kV Spanne – Håvik legges om som luftledning fra eksisterende endemast og inn til ny Karmøy Stasjon, mens 300kV Sauda-Håvik og Kårstø-Håvik legges i kabel fra eksisterende endemaster og inn til ny Karmøy stasjon. 

Det omsøkes 2 stk. nye ledningsforbindelser (en luftledning og en kombinert kabel-/luftledning) mellom eksisterende Håvik stasjon og ny Karmøy stasjon for forsyning av Hydros anlegg.