Oppgraderingen av kraftledningen Lyse-Saurdal er en del av Vestre korridor, som er et større oppgraderingsprosjekt for kraftledningene i sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda

Prosjektet vil legge til rette for nye utenlandskabler, tilrettelegge for ny fornybar kraftproduksjon, gi rom for utkobling av anlegg for revisjon, øke forsyningssikkerheten ved feilhendelser og redusere tap i nettet.

 

I sin konsesjonsbegrunnelse påpeker NVE at de samfunnsmessige fordeler som vinnes ved spenningsoppgraderingen utvilsomt er overveiende i forhold til skader og ulemper som påføres andre. NVE har derfor også gitt Statnett ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å oppgradere ledningen mellom Lyse og Saurdal.

 

Konsesjonen gir tillatelse til oppgradering av såkalt duplexledning på 300kV spenningsnivå og store deler av strekningen er forberedt for 420kV spenningsnivå. NVEs vurdering er at arbeidene som skal utføres på ledningen gir begrensede virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Oppisolering av ledningen fra Saurdal til Liastølen vil ikke gjøre ledningen mer synlig. Det er heller ikke forventet at traséjusteringene inn til Saurdal og Lyse transformatorstasjoner vil medføre større ulemper enn det dagens kraftledninger gjør. De største ulempene ved oppgraderingen er etter NVEs vurdering knyttet til anleggsarbeidet i form av støy og menneskelig aktivitet.

 

Spenningsoppgradering anses som en teknisk god og miljøvennlig løsning for å fornye nettet, øke

kapasiteten og redusere tapene med små inngrep i naturen. Alternativet til spenningsoppgradering er å bygge nye kraftledninger i nye traseer. Neste generasjon sentralnett forventes av Statnett å bedre

forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i nettet slik at det legges til rette for mer klimavennlige

løsninger og økt verdiskapning for brukerne av kraftnettet.