Regionen forsynes i dag av to hovedledninger. Statnett er nå i gang med å bygge en tredje kraftledning inn til Nord-Jæren. Når Lyse-Fagrafjell er ferdigbygd og satt i drift rundt 2023/2024 vil forsyningssikkerheten til Nord-Jæren være styrket.

 

Lyse Elnett og Statnett har i en felles analyse sett på behov og pekt ut hvordan en videre trinnvis utvikling av regional- og sentralnett på Nord-Jæren kan bli når Lyse-Fagrefjell er ferdigstilt. Analysen ble i dag presentert for kommuner og en del større interessenter.

 

- Vi vil først se på hvordan vi kan fornye og øke kapasiteten i transformatorstasjonene ved Bærheim på Forus og på Stølaheia i Stavanger. Det vil også på noe sikt være behov for å etablere nye forbindelser mellom Fagrafjell og Bærheim. Dette er viktig for å være rustet for fremtidig elektrifisering og økte krav til forsyningssikkerhet i regionen, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett.

 

Analysen er et utgangspunkt for videre utredningsarbeid som etterhvert vil danne grunnlag for å starte opp et prosjekt og søke myndighetene om nødvendige tillatelser, gjennom konsesjonsprosessen. Norges vassdrags- og energidirektorat vil sende søknadene på høring og kommuner, grunneiere og andre interessenter vil få anledning til å gi innspill. Det er myndighetene som til slutt avgjør hva selskapene får tillatelse til å bygge.

 

 

Sterk pågang fra mange aktører i regionalnettet

- Vi opplever en sterk pågang særlig fra næringslivet som har behov for mer strøm. Nå vet vi hvor Statnett planlegger sine sterke punkter i vårt område, der vi kan overta stafettpinnen og sørge for strøm helt fram til våre kunder. Vi jobber med flere prosjekter hvor det har vært viktig å få ferdig denne overordnete systemløsningen, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

 

Foreløpig er det to prosjekter i regionalnettet som er knyttet til Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger. Det er en ny kraftlinje mellom Stølaheia og Rennesøy, via Harestad i Randaberg, samt ny transformatorstasjon på Harestad, og ny forbindelse mellom Ullandhaug og Stølaheia via Tjensvoll. 

Statnett og Lyse Elnett ønsker en god dialog for å avdekke behov for strøm i området
.

 

- Vi håper at kommuner og næringsliv som har behov for større uttak av strøm melder fra så tidlig som mulig slik at vi er helt sikre på at vi bygger et nytt strømnett som er godt dimensjonert for fremtiden, sier Håvard Tamburstuen. Lyse Elnett er ansvarlig for den regionale kraftsystemplanleggingen.