- Tomta eies av BR Industrier og er nabo til vår transformatorstasjon på Bærheim. BR har vært veldig positive og vi har blitt enige om en avtale som dekker vårt behov for fleksibilitet og BRs behov for forutsigbarhet, sier Tor Morten Sneve, som er prosjektleder i Statnett.


Før et kjøp av industritomten på Forus kan realiseres må Statnett få konsesjon fra NVE til å bygge ny transformatorstasjon. Arbeidet med å vurdere alternative løsninger og ferdigstille konsesjonssøknaden er i gang og målet er å sende inn søknad til NVE i løpet av 2023. Den nye stasjonen som er under planlegging, vil få navnet Humleberget.

- I sum av møtene vi har hatt med dedikerte og spennende folk i Statnett, syns vi det er flott og kunne bidra til Statnett sine planer for oppgradering av strømnettet, sier konsernsjef i BR Industrier, Bjørn Rygg.

Transformatorstasjonene som Statnett eier på nord-jæren er gamle og er i ferd med å nå sin tekniske levealder og må fornyes. For å være i stand til å møte det økende behovet for strøm til kunder i regionen har også Lnett behov for å ta ut mer kapasitet fra Statnett sine anlegg.  En ny stasjon i Sandnes vil også ha betydning for Lnett og deres videreutvikling av regionalnettet.

I Sandnes har Statnett tidligere meldt ny 420 kV forbindelse mellom Fagrafjell og Bærheim. Forbindelsen vil bli knyttet til i den nye stasjonen som er under planlegging dersom NVE gir konsesjon.


Bygger ut nettet trinnvis for å møte behovet
I områdeplanen for Sør-Rogaland og Agder foreslås en trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i Sør-Rogaland for å legge til rette for industriutvikling og styrke forsyningssikkerheten. Første trinn omfatter pågående prosjekter som ny forbindelse mellom Lysebotn og Fagrafjell, og nye transformatorstasjoner som skal erstatte eksisterende Stokkeland, Bærheim og Stølaheia stasjoner. I tillegg planlegger Statnett å etablere en ny 420 kV forbindelse mellom Fagrafjell og Bærheim.