I Bjerkreim er det gitt konsesjon til å bygge ut fem vindparker med en samlet produksjonskapasitet på 426 megawatt. Som et resultat av dette, har Statnett søkt konsesjon til å etablere en ny transformatorstasjon. Knyttet til denne transformatorstasjonen vil også Lyse Elnett ha anlegg for å styrke det regionale ledningsnettet. Utbyggerne av vindkraftparkene har ikke endelig vedtatt sine investeringer. Statnetts planer forutsetter at vindkraftaktørene bygger ut minimum 203 MW, altså i underkant av halvparten av den mengden det er gitt konsesjon til.

 

-Det er viktig med en god koordinering mellom vindkraftutbyggerne, Lyse Elnett og Statnett, understreker konserndirektør Håkon Borgen. –Derfor har vi avtalt en koordinert utbygging med aktørene.

Totalt sett er alle anleggene knyttet til transformatorstasjonen i Bjerkreim kostnadsberegnet til 530-620 millioner kroner, og Statnetts anlegg vil utgjøre om lag tre firedeler av dette. Kostnadsestimatet for Bjerkreim transformatorstasjon er i tråd med estimatet som ble opplyst i Statnetts Nettutviklingsplan for 2015, tillagt byggelånsrenter og justert for valutaendringer, inflasjon og noe lavere usikkerhet. Imidlertid har utviklingen av teknisk løsning gjort at en større andel enn tidligere blir Statnetts anlegg. -I den videre utviklingen av prosjektet vil vi legge stor vekt på kostnadseffektive løsninger og anskaffelser, sier Borgen.

Forutsatt at vindkraftaktørene bekrefter at de vil bygge ut minst 203 MW innen 1. november, er planen at den nye transformatorstasjonen er ferdig bygget i 2019.